Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
czwartek, 25 kwiecień 2013 22:00

Kradzież kurtki z lokalu gastronomicznego Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kradzież kurtki z lokalu gastronomicznego © luke pickering - fotolia.com

Korzystający z usług lokalu gastronomicznego klienci, często pozostawiają ubrania na udostępnionym w tym celu wieszaku. Pomimo tego, że kradzież pozostawionej w taki sposób odzieży wierzchniej nie jest sytuacją częstą, to warto jednak wiedzieć kto ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenie i jakie prawa przysługują klientowi lokalu.

Przede wszystkim należy ustalić, na jakiej podstawie prawnej można oprzeć odpowiedzialność właściciela lokalu gastronomicznego za poniesioną przez klienta szkodę. Zgodnie z treścią art. 835 Kodeksu cywilnego, przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu w przechowanie. Wystawienie wieszaka na ubrania w lokalu gastronomicznym może być uznane za wolę zawarcia umowy przechowania ze strony lokalu gastronomicznego. Zgodnie bowiem z treścią art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Wystawienie wieszaka na ubrania ma ułatwić klientom lokalu spożywanie posiłku w sposób komfortowy, celem jego wystawienia jest więc zachęcenie klientów do powieszenia na nim swojej odzieży co pozytywnie wpłynie ocenę świadczonych przez restaurację usług. Właściciel lokalu wyraża więc wolę zawarcia umowy przechowania, zdając sobie sprawę z faktu, że umożliwienie gościom spożywania posiłku w warunkach komfortowych jest powszechnie przyjętą praktyką przynoszącą korzyści również jego lokalowi. Wyrażeniem woli zawarcia umowy ze strony konsumenta jest pozostawienie na wieszaku swojego ubrania. Umowa przechowania jest umową realną, co oznacza, że oprócz konsensusu pomiędzy stronami do jej zawarcie konieczne jest również wydanie rzeczy przechowawcy. Wszystkie przesłanki konieczne do zakwalifikowania danej sytuacji jako umowę przechowania są więc spełnione. Strony umowy wyraziły bowiem zgodne oświadczenia woli wyrażające chęć zawarcia umowy przechowania oraz nastąpiło wydanie rzeczy przechowawcy.

W przypadku kradzieży kurtki z lokalu jego właściciel będzie więc co do zasady odpowiedzialny za szkodę, którą w wyniku tego zdarzenia poniósł klient. Przechowawca jest bowiem w świetle art. 835 k.c. zobowiązany do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym i wydania jej składającemu po ustaniu stosunku. Właściciel lokalu będzie więc odpowiedzialny za niedochowanie należytej staranności i zobowiązany do naprawienia szkody, którą poniósł klient (art. 472 w zw. z art. 471 k.c.).

Ponadto, nawet umieszczenie przez właściciela lokalu informacji, że nie odpowiada on za pozostawioną przez konsumenta odzież, nie będzie miało co do zasady wpływu na zakres jego odpowiedzialności. Klient lokalu jest bowiem zazwyczaj konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. i przedsiębiorca nie może w stosunkach z nim stosować niedozwolonych postanowień umownych, czyli nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem warunków umowy, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 3581 k.c.). Za niedozwolone postanowienia umowne uważane jest m.in. wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 3583 pkt 2 k.c.). Zamieszczenie takiej informacji przez właściciela lokalu nie będzie więc co do zasady ograniczało jego odpowiedzialności za pozostawione na wieszaku ubrania.

Powyższe stanowisko potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1977 r. (III CZP 94/77), w której to stwierdzono, że zakład gastronomiczny odpowiada za utratę lub uszkodzenie odzieży wierzchniej pozostawionej przez konsumenta nie tylko wtedy, gdy w zakładzie jest płatne, strzeżona szatnia, lecz również i wówczas, gdy z charakteru lokalu i rodzaju spożywanych posiłków wynika, że konsumenci z reguły pozostawiają odzież wierzchnią na znajdujących się w zakładzie wieszakach. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład za pozostawioną przez konsumenta odzież nie odpowiada.

Czytany 4404 razy
Reklama:
Najnowsze