Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 26 sierpień 2014 22:00

Jak ustanowić zadatek?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W moim poprzednim wpisie dotyczącym zaliczki obiecałem Ci, że zajmę się także omówieniem problemu zadatku. Jak obiecałem, tak robię – postaram się streścić w paru słowach, czym charakteryzuje się zadatek. Musisz wiedzieć, że termin „zadatek” używany jest w dwóch znaczeniach. Pojęcie to oznacza, po pierwsze, postanowienie umowne o skutkach prawnych określonych w art. 394 Kodeksu cywilnego – jest to właściwe rozumienie tego słowa w języku prawniczym. Po drugie, sam ustawodawca stwierdza również, że „zadatkiem” jest określona suma pieniężna lub przedmiot…
wtorek, 26 sierpień 2014 12:00

Zaliczka – każdy z nas wie, czym ona jest?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaliczka. Słowo znane i używane przez każdego człowieka w różnych sytuacjach – czasami bez głębszej refleksji. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci w kilku zdaniach, czym jest zaliczka na gruncie prawa umów zobowiązaniowych. Powszechnie przyjmuje się (brak jest jednak w Kodeksie cywilnym stosownego przepisu), że strony umowy mogą ustalić obowiązek zapłaty przez jedną z nich zaliczki (pewnej sumy pieniężnej) na poczet należnego drugiej stronie świadczenia pieniężnego. Zaliczkę daje się przed spełnieniem świadczenia przez drugą stronę umowy – a więc nie daje…
poniedziałek, 25 sierpień 2014 22:00

Postępowanie w sprawie o uznanie za zmarłego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Według prowadzonych statystyk przez polską Policję, odnotowuje się około 17 tysięcy zaginięć Polaków rocznie. Jak wykazują badania ich liczba z roku na rok wzrasta, tym samym stając się bardzo niepokojącym zjawiskiem. Ludzie giną bez względu na wiek, płeć, czy wykształcenie, jednak najczęściej dotyczy to osób młodych[1]. Czym jest samo zaginięcie? Ustawa nie przewiduje definicji legalnej tego pojęcia. Z pomocą jednak przychodzi nam judykatura i doktryna, które jednoznacznie wskazują, iż jest to stan, w którym nie wiadomo, czy dana osoba na…
niedziela, 24 sierpień 2014 22:00

Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej – cz. II

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czytając mój poprzedni wpis na pewno zwróciłeś uwagę na prosty fakt, iż nie do końca logiczne byłoby odstępowanie od całości umowy w sytuacji, gdy jej lwia część została już poprawnie wykonana. Kodeks cywilny zna także instytucję odstąpienia od części umowy wzajemnej. Abyś mógł odstąpić od części umowy wzajemnej, świadczenie tak Twojego dłużnika, jak i Twoje, musi być podzielne. Co to oznacza? Świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. Książkowym przykładem takiego świadczenia jest…
czwartek, 21 sierpień 2014 22:00

Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej – cz. I

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jak obiecałem, tak też robię – pokażę Ci dzisiaj, jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy druga strona zawartej przez Ciebie umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania. Zwłoka to nie jest zwykłe opóźnienie w spełnieniu świadczenia – zwłoka to opóźnienie zawinione przez dłużnika. Jeżeli więc ustalimy, że dłużnik nie spełnia swojego świadczenia z przyczyn od niego niezależnych, wstrzymajmy się raczej z opisanymi niżej krokami. W takiej sytuacji możemy jednak obciążyć dłużnika odsetkami ustawowymi, o ile spóźnione świadczenie ma…
środa, 20 sierpień 2014 22:00

Górna granica odsetek

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Całą Polskę zszokowała ostatnio informacja o pewnej emerytce, która zawarła z bydgoskim przedsiębiorcą umowę pożyczki. Kwota, którą miała oddać pożyczkodawcy nie była znacznie większa od kwoty pożyczonej, nie tutaj więc leży problem. Okazało się jednak, że odsetki karne za opóźnienie w spłacie pożyczki wynosiły 7% pożyczonej kwoty… dziennie. Obecnie dług wynosi, wedle prasowych doniesień, ponad 120.000 złotych. Abstrahując już od tego, jak skończy się ta sprawa, należy zastanowić się, dlaczego do niej w ogóle doszło. Umowa pożyczki została zawarta…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
76 głosami w dniu 24 lipca 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, polegającej na nowelizacji jego art. 191, zgodnie z którym sprawca stosujący przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (§ 1). Senatorowie chcą dodania § 1 a w brzmieniu: „Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie zaspokajanie jej…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Działalność zakładu hotelarskiego ma nie tylko charakter zarobkowy, a więc jest nastawiona na zysk, ale również zawodowy. Wobec tego gość hotelowy ma prawo oczekiwać, że jego mienie wniesione do hotelu będzie należycie chronione przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem. Gość częstokroć nie ma możliwości ciągłej pieczy nad swoim mieniem, więc naturalnym jest, że zależy mu na jego bezpieczeństwie podczas jego nieobecności. Postęp technologiczny w dziedzinie transportu znacznie ułatwiający podróżowanie niewątpliwie ma wpływ na rozwój branży hotelarskiej. Wobec tego również przepisy…
czwartek, 14 sierpień 2014 22:00

Ewidencja czasu pracy

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, a jednym z nich jest wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy, która prowadzona prawidłowo jest podstawą do poprawnego rozliczenia czasu pracy pracownika, co ma zasadniczy wpływ na właściwe ustalenie wynagrodzenia za pracę. Dlatego musi ją prowadzić każdy pracodawca, niezależnie od organizacji czasu pracy danego pracownika, z wyjątkiem pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się…
środa, 13 sierpień 2014 22:00

Dłużnik skarży, a wierzyciel płaci?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nikt nie jest nieomylny. Również w postępowaniu egzekucyjnym zdarza się, że komornik wyda błędne postanowienie lub nie podejmie stosownych działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Co wtedy? Kodeks postępowania cywilnego w art. 767 § 1 przewiduje możliwość skierowania do właściwego sądu rejonowego przy którym działa komornik, skargę na czynności komornika celem zweryfikowania działań bądź zaniechania komornika i ewentualnie „naprawienia błędu”. Skarga powinna być wniesiona w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności (gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność…
Reklama:
Najnowsze