Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 09 marzec 2016 13:03

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2016 r.

Napisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2016 r.:
1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4.  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5.  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6.  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7.  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8.  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
9.  ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
15. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
17. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
18. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
22. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
23. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
24. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
26. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
27. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
30. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
31. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
32. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
33. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
35. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
37. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
38. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
39. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
40. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
41. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
42. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.),
43. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.),
44. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
45. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
46. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
47. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.
Czytany 787 razy
Reklama:
Najnowsze