Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU STUDENTPRAWA.PL

 

Definicje


Administrator – BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bagno 2/197 w Warszawie (00-112) wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332, o kapitale zakładowym 297 000,00 PLN.

Konto – dostępna dla Użytkowników po dokonaniu prawidłowej Rejestracji część Serwisu pozwalająca na dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Kont: Indywidualne i Organizacji.
Materiały - wszelkie informacje, dane, ogłoszenia, wizytówki, komunikaty, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, wypowiedzi, wykonania, nagrania, komentarze, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników
Newsletter - informacje przesyłane na adres mailowy Użytkownika, na jego życzenie, w postaci tekstowej lub tekstowej i graficznej.
Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu
Regulamin – niniejszy regulamin
Rejestracja - czynność faktyczna niezbędna w celu założenia Konta oraz uzyskania przez Użytkownika dostępu do wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu
Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.studentprawa.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca również dane zamieszczane przez Administratora
Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
Usługa – płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami  Regulaminu
Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot reprezentowany przez daną osobę fizyczną, które dokonały prawidłowej Rejestracji w Serwisie bądź osoba, która korzysta z Usług bez konieczności Rejestracji
Wizytówka – płatna lub bezpłatna forma prezentacji  i reklamy Użytkownika Konta Firmowego.

 

I.  Postanowienia ogólne
1.  Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.
2.  Wszelkie prawa do Serwisu lub jego elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu  lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.
3.    Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.studentprawa.pl .
4.    Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do informacji związanych ze środowiskiem studentów prawa. W ramach Serwisu mogą być udostępniane m.in. bazy ogłoszeń dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych, targów pracy, ofert pracy, wolontariatu, staży, praktyk, możliwości najmu pokoi, stancji i mieszkań dla studentów, informacji o akademikach, aplikacjach prawniczych, studiach podyplomowych, uczelniach, szkoleniach, warsztatach, eventach, kursach językowych, dostęp online do testów prawniczych i językowych, materiałów edukacyjnych (skrypty, prezentacje), aktów prawnych, spisu periodyków o tematyce prawniczej, adresów księgarń prawniczych oraz inne informacje lub materiały.
5.    Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, niewymagających rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających rejestracji, dokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia tych Usług zgodnie z Regulaminem.
6.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.
7.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
8.    Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin i przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub  korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
9.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Administrator zaleca Użytkownikom używanie przeglądarki o minimalnej klasie porównywalnej z np. Firefox 7.0, IE 8.0 lub innej, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz urządzenia mającego dostęp do sieci, w tym oprogramowania zabezpieczającego ten sprzęt i oprogramowania zabezpieczającego przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
10.    Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
11.    Użytkownik obowiązany jest prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności utworzone przez Użytkownika hasło pozwalające na dostęp do utworzonego Konta. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik, w celu ochrony jego praw, powinien zadbać o ochronę danych niezbędnych do korzystania z Konta.
12.    Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
13.    Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

 

II.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.    Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług płatnych i bezpłatnych mogą wymagać dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
2.    Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
3.    Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług, zarówno tych wymagających Rejestracji i nie wymagających Rejestracji, następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4.    Administrator określa w Regulaminie lub poprzez funkcjonalności Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.

 

III.    Dostęp do Serwisu
1.    Użytkownik ma prawo korzystać bezpłatnie z informacji udostępnionych na Serwisie, w tym zapoznawać się z treścią ogłoszeń oraz otrzymywać newslettery bez dokonywania Rejestracji.
2.    Warunkiem otrzymania newsletterów jest podanie przez Użytkownika jego adresu mailowego, poprzez wpisanie go w odpowiednie pole na stronie Serwisu, a następnie dokonanie aktywacji tej Usługi przez uruchomienie linku wysłanego przez Administratora na adres mailowy podany przez Użytkownika.

 

IV.    Rejestracja Użytkowników
1.    Założenie Konta – w postaci Konta Indywidualnego bądź Konta Firmowego - oraz zyskanie pełnego dostępu do Serwisu wymaga dokonania przez Użytkownika Rejestracji.
2.    Rejestracja polega na zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu loginu i hasła oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem internetowym (Formularze rejestracji), w którym Użytkownik podaje następujące swoje dane:

a.    imię i nazwisko
b.    płeć
c.    e-mail
d.    datę urodzenia
e.    miejscowość zamieszkania

ponadto Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu rejestracyjnym.
3.    Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu, o którym mowa  w ust. 3 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego , na adres email podany w formularzu może zostać wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

 

V.    Rodzaje Kont
1.    W ramach Rejestracji Użytkownicy mają możliwość założenia bezpłatnie dwóch rodzajów kont:
a.    Konta Indywidualnego
b.    Konta Organizacji
2.    Założenie Konta Indywidualnego uprawnia Użytkownika do:
a.    dostępu do treści ogólnych zamieszczonych na Serwisie, w tym artykułów, ogłoszeń i innych informacji dostępnych na stronie
b.    otrzymywania newslettera
c.    zarządzania ustawieniami newslettera
d.    dostępu do ogłoszeń zamieszczonych na Serwisie
3.    Do zakładania Konta Organizacji uprawnieni są Użytkownicy będący przedstawicielami firm, kancelarii oraz innych podmiotów, instytucji lub organizacji związanych ze świadczeniem usług prawniczych, wymiarem sprawiedliwości lub edukacją prawniczą, stowarzyszeń, organizacji lub usług towarzyszących tym branżom.
4.    Założenie Konta Organizacji uprawnia Użytkownika do:
a.    dostępu do treści ogólnych zamieszczonych na Serwisie, w tym artykułów, ogłoszeń i innych informacji dostępnych na stronie
b.    otrzymywania newslettera
c.    zarządzania ustawieniami newslettera
d.    dostępu do ogłoszeń zamieszczonych na Serwisie
e.    zamieszczania ogłoszeń na Serwisie
f.    tworzenie Wizytówek
5.    Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newsletterów.

 

VI.    Materiały
1.    W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość umieszczania Materiałów wyłącznie w sposób zgodny z funkcjonalności Serwisu, dostępnymi dla Użytkownika w danej chwili i Regulaminem.
2.    Udostępniając dany Materiał, zgodnie z ust. 1 Użytkownik oświadcza i zapewnia że:
a)    jest wyłącznym twórcą, wykonawcą, producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem lub do jego udostępnienia w ramach Serwisu;
b)    prawa Użytkownika do Materiału i jego zawartości oraz wszelkich ich elementów nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego udostępnieniu w ramach Serwisu nie wpłynie na uprawnienia Administratora;
c)    Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; Materiał nie będzie obraźliwy;
d)    zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu na skutek ich udostępnienia przez Użytkownika, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
e)    Użytkownik udostępnia Materiał dobrowolnie, a Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z Materiału ani dokonywania innych formalności w tym zakresie.
f)    udostępniony Materiał może być utrwalany, zwielokrotniany, odtwarzany, wyświetlany, udostępniany, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniany za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, układany i porządkowany według różnych kryteriów, łączony z innymi Materiałami do momentu jego usunięcia z Serwisu lub przekazania zakazu korzystania z niego Administratorowi przez uprawnionego;
g)    osoba Użytkownika i / lub udostępnione przez niego Materiały mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich/.
3.    Administrator nie wybiera Użytkowników, chyba że selekcja przewidziana jest wyraźnie w ramach danej funkcjonalności. Administrator nie monitoruje udostępnianych Materiałów ani nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów czy chronionej tajemnicy.
4.    Użytkownik zobowiązany jest do dołożenia należytych starań w celu zapewnienia, aby przekazywany w postaci elektronicznej Materiał był wolny od jakichkolwiek wirusów lub innych podobnych zagrożeń.
5.    Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów, chyba że co innego wynika wprost z Regulaminu.

 

VII.    Wizytówki
1.    W ramach Konta Organizacji Użytkownik może tworzyć Wizytówkę.
2.    Wizytówka dostępna jest w wersji bezpłatnej oraz płatnej.
3.    W ramach Wizytówki bezpłatnej właściciel Konta Firmowego może umieścić podstawowe informacje o reprezentowanej przez siebie organizacji, instytucji lub podmiocie. Zakres i limit informacji i danych wyznacza formularz tworzenia wizytówki bezpłatnej.
4.    W ramach Wizytówki płatnej właściciel Konta filmowego może umieścić informacje i materiały określone w formularzu tworzenia Wizytówki płatnej.
5.    Płatność za możliwość stworzenia Wizytówki płatnej następuje w sposób zgodny z funkcjonalnościami dostępnymi w ramach Serwisu. Informacja w tym zakresie jest dostępna w ramach Serwisu oraz w formularzach rejestracyjnych.
6.    Użytkownik zapewnia, iż dane podmiotu, dla którego stworzył Wizytówkę są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, a on jest w pełni uprawniony do reprezentowania tego podmiotu w zakresie założenia dla niego Konta i utworzenia Wizytówki. Do Wizytówek stosują się odpowiednio zapisy Regulaminu o Materiałach.
7.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w Wizytówkach oraz zasady reprezentacji, poprzez wezwanie Użytkownika Konta Firmowego do potwierdzenia wymienionych w nich danych za pomocą niezbędnych dokumentów.
8.    Administrator jest uprawniony do wstrzymania upublicznienia Wizytówki lub jej usunięcia, w przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej lub gdy dane lub potwierdzenie okażą się nieprawdziwe.

 

VIII.    Procedura zgłaszania naruszeń
1.    W sytuacji gdyby zamieszczony Materiał narusza prawa, dobra lub interesy danej osoby lub zagraża takim naruszeniem, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu lub zagrożeniu przez osobę uprawnioną, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu takiego Materiału.
2.    Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1 jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
a.    zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
i.    w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu email, własnoręcznym podpisem;
ii.    w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem,
b.    zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału.
c.    zawiadomienie będzie zawierać opis Materiału, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego Materiału;
3.    Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 2, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał z Serwisu.
4.    Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, jeśli te złożone pierwotnie nie umożliwią Administratorowi zajęcie się zgłoszeniem.

 

IX.    Postępowanie reklamacyjne
1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Konta, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4.    Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do tego Konta.

 

X.    Dane Użytkowników
Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

XI.    Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
1.    Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 72-godzinnego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
2.    Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3.    Umowa o świadczenie płatnych Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa płatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była Rejestracja w Serwisie.
4.    Użytkownik może w każdym momencie usunąć założone przez siebie Konto. Jeśli Użytkownik korzystał z Usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności w przypadku usług czasowych. Wskutek usunięcia Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług, z zastrzeżeniem prawa do korzystania z Usług, co do których Rejestracja nie jest wymagana. Usunięcie Konta, samo w sobie, nie skutkuje rozwiązaniem zawartej Umowy.
5.    W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo od niej odstąpić.
6.    Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem stosownego formularza zawartego na stronie Serwisu.
7.    Administrator ma możliwość wypowiedzenia Umowy i zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy.
8.    W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.
9.    Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XII.    Postanowienia końcowe
1.    Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy dokonywaniu Rejestracji w Serwisie.
2.    Administrator zastrzega możliwość wprowadzania do Serwisu materiałów reklamowych. Kwestie sposobu i rodzaju zamieszczanych na Serwisie materiałów reklamowych określone są postanowieniami odrębnych umów zawieranych przez Administratora z reklamodawcami.
3.    Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.
4.    Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 21 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. Działanie takie nie pozbawi ani nie ograniczy praw nabytych przez Użytkowników Usług płatnych.
5.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
6.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.


Załącznik nr 1. Polityka Prywatności

Czytany 13321 razy
Reklama:
Najnowsze