Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 29 wrzesień 2014 10:00

Dni Adaptacyjne 2014

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza wszystkich chętnych (nie tylko studentów I roku!) do udziału w Dniach Adaptacyjnych, które odbędą się w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53) w dniach 3, 6 i 8 października 2014 roku. Przyjdź na nasze stoisko w holu CIN: - Piątek (03.10.) między 8.30 a 15.00 - Poniedziałek (06.10.) między 7.30 a 15.00 - Środa (08.10.) między 8.30 a 15.00 SPOTKANIE INFORMACYJNO–REKRUTACYJNE odbędzie się w środę (08.10.) o godz. 18.30 w sali Zeta.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Potencjalny nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zyskał z momentem wejścia w życie ustawy deweloperskiej (tj. 29 kwietnia 2012 roku) możliwość zapoznania się z pewnymi informacjami, które dotyczą sytuacji prawno – finansowej dewelopera oraz samego przedsięwzięcia deweloperskiego. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.)  zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. zm.) zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 5 maja 2014 r., sygn. akt KIO 778/14 (LEX nr…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Do sejmu trafił projekt nowej ustawy o obligacjach. Projekt jest już po pierwszym czytaniu i został skierowany do opinii organizacji samorządowych. Nowa ustawa jest o wiele bardziej rozbudowana od poprzedniej. Projekt ustawy z jednej strony dostosowuje istniejące już rozwiązania do praktyki rynku, z drugiej wprowadza instytucje nie występujące dotychczas na gruncie polskiego prawa obligacji. Największą zmianą jest uregulowanie zasad zmiany warunków emisji oraz umożliwienie powoływania zgromadzenia obligatariuszy. Projekt ustawy o obligacjach wprowadza nową instytucję, jaką jest zgromadzenie obligatariuszy. Zgromadzenie to ma obejmować wszystkich obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji, którym KDPW, rejestrując je w depozycie…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2393/13 (Rzeczposp. PCD 2014/159/1) stwierdził, iż system monitoringu wizyjnego, pozwalając na identyfikację osób, jest zbiorem danych osobowych i podlega przepisom ustawy o ochronie danych. Wynika z powyższego, iż wyżej cytowany Sąd słusznie stwierdził, iż system monitoringu wizyjnego, który jest stosowany m.in. w miejskim monitoringu ulicznym, jest zbiorem danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 438/13 (G.Prawna 2014/143/6) stwierdził, iż: „prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z członkami rodziny, którzy mają stałe dochody, to wystarczający powód, aby ZUS mógł odmówić umorzenia zaległości składkowych płatnikowi niedysponującemu majątkiem.” Wynika z powyższego, iż jeżeli płatnik nie dysponuje żadnym majątkiem, tj. nie ma pracy, ruchomości, nieruchomości itd., zaś pozostaje z gospodarstwie domowym z osobą, która ma stałe dochody, to organ podatkowy odmówi takiemu płatnikowi umorzenia zaległości składkowych.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnimi czasy głośno zrobiło się o homoseksualnej parze z Krakowa, która, nie mogąc doczekać się wejścia w życie ustawy o związkach partnerskich, zawarła przed notariuszem tzw. umowę partnerską. Abstrahując od tego, że temat jest dość wrażliwy i nie zamierzam wchodzić w polemikę o charakterze światopoglądowym na temat tego, czy takie rozwiązanie było słuszne, sytuacja ta obrazuje, jak wiele spraw można uregulować umownie. Wspólność majątkowa małżeńska to podstawowy ustrój majątkowy małżonków charakteryzujący się tym, że co do zasady wszelkie przedmioty majątkowe nabyte…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W umowach, które za swój przedmiot mają odrębną własność lokalu zamiennie używane są pojęcia „pomieszczenia pomocniczego” i „pomieszczenia przynależnego”. Praktyka taka jest błędna, ustawodawca czyni bowiem wyraźne rozróżnienie między tymi określeniami. Pomieszczenie pomocnicze to w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali takie pomieszczenie, które wraz z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi bezpośrednio służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Pomieszczenie przynależne zaś to – jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07 marca 2003…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Proces globalizacji, ułatwianie przekraczania granic, zmieniająca się sytuacja geopolityczna oraz eskalacja patologii przesądzają o konieczności zacieśnienia współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Niewątpliwie najstarszą formą, sięgającą czasów starożytnych[1], jest instytucja ekstradycji. U jej podstaw leży przekonanie o wspólnym interesie państw w zwalczaniu przestępczości. Warto zaznaczyć, iż termin ten pojawił się dopiero w XVIII w. Jak podaje Z. Knypl, dawniej korzystano z terminów deditio (starożytny Rzym, Hugo Grocjusz) i restitution (Hiszpania, Francja)[2]. Z dniem 1 maja 2004 r. w Kodeksie postępowania karnego…
Reklama:
Najnowsze