Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 24 październik 2016 15:10

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2017 r.

Napisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:
  1. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm);
  2. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;
  3. osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;
  4. osób, o których mowa w art.15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 
na 16 marca 2017 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 17 marca 2017 r. godz. 10.00 - dzień drugi.
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:
I.     Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości Izb    
       Komorniczych w Białymstoku i Gdańsku;
II.    Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Katowicach;
III.   Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i Rzeszowie;
IV.    Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Łodzi
        i Lublinie;
V.     Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
VI.    Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Warszawie;
VII.   Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:
1.  dwa odpisy wniosku,
2.  życiorys,
3.  zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
4.  dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5.  dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
6.  zaświadczenie o niekaralności,
oraz:
7.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
8.  dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Czytany 1232 razy
Reklama:
Najnowsze