Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
piątek, 16 marzec 2012 12:48

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

 

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

 

* 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
* 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
* 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
* 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
* 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
* 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
* 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
* 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
* 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
* 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
* 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
* 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
* 14. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
* 15. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
* 16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
* 17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 18. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* 19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
* 20. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
* 21. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
* 22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
* 23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
* 24. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
* 25. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
* 26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
* 27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
* 28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
* 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
* 30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
* 31. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
* 32. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
* 33. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
* 34. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
* 35. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
* 36. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
* 37. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
* 38. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
* 39. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
* 40. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
* 41. ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
* 42. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
* 43. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
* 44. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
* 45. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
* 46. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
* 47. ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
* 48. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
* 49. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
* 50. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

Czytany 6680 razy
Reklama:
Najnowsze