Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 16 październik 2012 18:14

Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe © khz - fotolia.com

Aplikacja sędziowska trwa 54 mie­siące. W jej ramach aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, oraz w okresie kolejnych 24 miesięcy staż na stanowiskach: asystenta sędziego i referendarza sądowego.

W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej zostaje zatrudniony na stanowi­sku asystenta sędziego na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony.

W trzydziestym miesiącu aplikacji sę­dziowskiej aplikanci przystępują do eg­zaminu sędziowskiego.

Warunkiem przystąpienia do tego eg­zaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Za­dania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu sędziow­skiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły zaopiniowany przez Radę Programową.

Egzamin przeprowadza komisja egzami­nacyjna powołana przez Ministra Spra­wiedliwości na wniosek Dyrektora Kra­jowej Szkoły zaopiniowany przez Radę Programową.

W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu sędziowskiego z wynikiem po­zytywnym, Dyrektor Krajowej Szkoły kie­ruje aplikanta do odbycia stażu.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w uzgodnie­niu z patronem koordynatorem, wyzna­cza aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską, który zdał egzamin sędziowski, patronów poszczególnych staży, wskaza­nych przez patrona koordynatora, spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów apelacyjnych, właściwych ze wzglę­du na miejsce odbywania stażu.

Patron stażu zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków i niezwłocznie po jego zakończeniu przedstawia patronowi koor­dynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu stażu. Oceny dokonywane są w systemie punktowym. Punkty uzyskane przez aplikanta w wyniku oceny poszcze­gólnych staży są sumowane.

W terminie 14 dni od dnia zakończe­nia stażu Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje aplikantowi dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej.

Czytany 4762 razy
Więcej w tej kategorii: Informacje ogólne dla aplikantów »
Reklama:
Najnowsze