Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Szanowni Państwo,

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w „VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego”, który odbędzie się 6-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego skierowany jest do studentów Prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2018/2019 przedmiot Postępowanie Karne.

W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia uczestników konkursu Organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej jednostki.

Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową na dwa losowo wybrane pytania, sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących procedury karnej.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (przewodniczący Komisji Konkursowej), prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu został umieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce “KONKURSY”.

W razie pytań proszę kontaktować się z Sekretarzem konkursu - Justyną Jarocką, tel. 500 835 614 lub wiadomością mailową na: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające przy Zakładzie Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 30 maja 2019 roku w Toruniu Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t.:

„Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych”

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym praw konsumentów oraz obowiązkom podmiotów świadczących usługi turystyczne w prawie publicznym i prywatnym (instytucje, zasady podejmowania działalności w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialność administracyjnoprawna i cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne). Problematyka ta będzie rozpatrywana w kontekście regulacji polskiej oraz europejskiej w szczególności w zakresie praw konsumentów, przestrzegania praw konsumentów w usługach turystycznych, zasad odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi turystyczne, roli organów powołanych do ochrony konsumentów.  

Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ organizuje w tym roku szóstą konferencję w historii swojej działalności – tym razem poświęconą ochronie danych medycznych w kontekście nowych technologii. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w sali Audytoryjnej, w budynku przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Wydarzenie będzie miało na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony danych osobowych, a także przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat wykorzystania najnowszych technologii do ochrony tych danych, kładąc szczególny nacisk na rozwiązania telemedyczne, technologię Blockchain oraz zastosowanie sztucznej inteligencji.

Prelegentami będą między innymi:

-Piotr Najbuk, prawnik, lekarz, ekonomista, związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, który przybliży słuchaczom tematykę powiązań pomiędzy sztuczną inteligencją a ochroną danych osobowych,

-dr hab. Bogdan Fischer, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy, oraz mgr Anna Wszołek, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące wykorzystania technologii Blockchain oraz cyberbezpieczeństwa,

-dr hab. prof. UJ Marta Romańska oraz dr Tomasz Sroka, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wystąpią w panelu poświęconym zwalnianiu z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Prelekcję wygłosi również przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za uczestnictwo w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne od Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa biernego w konferencji można znaleźć pod adresem: https://bit.ly/2UiNDQC . Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł (istnieje możliwość wystawienia faktury). Z opłaty zwolnieni są studenci i doktoranci.

Informacje dotyczące konferencji zamieszczone są pod linkiem: www.facebook.com/events/440148803216527/ .

Wszelkie pytania można natomiast wysyłać na adres ochronadanychmedycznych2019@gmail.com.

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” ma ogromny zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych”, która odbędzie się 30 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala 0.1). Pod pojęciem spółki publicznej należy rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana. Dematerializacja akcji jest jedną z przesłanek umożliwiających jej dopuszczenie do publicznego obrotu. To z kolei wiąże się z możliwością pozyskania przez spółki znacznego kapitału, wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów, zwiększeniem rozpoznawalności firmy czy z uzyskaniem rynkowej wyceny. Wagę zagadnienia spółek publicznych podkreśla ich wpływ na stabilność rynku kapitałowego - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie ponad 460 spółek, których łączna wartość (kapitalizacja) sięga 1,2 biliona złotych. Z funkcjonowaniem spółek publicznych wiąże się jednak wiele problemów prawnych i ekonomicznych, które pojawiają się już na etapie procedury dopuszczenia spółki do publicznego obrotu, występują w momencie obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym, a niejednokrotnie nie ustają nawet po wycofaniu spółki z obrotu giełdowego. Spotkanie 30 marca 2019 r. będzie niezwykłą okazją do wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi zainteresowanymi wskazaną problematyką. Uczestnictwo bierne w konferencji jest nieodpłatne. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu biernego uczestnictwa w Konferencji, poniżej zamieszczamy link do formularza: https://goo.gl/forms/CYGmPshx9s0cI42x1 Uprzejmie prosimy o wypełnienie go przez osoby zainteresowane udokumentowaniem biernego uczestnictwa najpóźniej do 28 marca 2019 r.

poniedziałek, 18 marzec 2019 16:30

Prawo Sport Finanse 2019

https://www.facebook.com/events/1212381008928723/?active_tab=about

Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo. Sport. Finanse.” znów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego! Już 4-5 kwietnia 2019 roku odbędzie się szósta edycja sztandarowego projektu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport”. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń akademickich w Polsce oraz forum dyskusji wybitnych specjalistów i praktyków prawa sportowego.

Jako organizatorzy, jak co roku, kierowaliśmy się dbałością o aktualność poruszanych tematów i interdyscyplinarność proponowanej wiedzy. Najwyższy poziom merytoryczny Konferencji zagwarantuje obecność ekspertów – autorytetów w dziedzinie prawa sportowego i cywilnego, ale także finansów i biznesu. Formuła wydarzenia, w postaci podziału na panele dyskusyjne, stworzy obszar do pogłębionej dyskusji i wymiany poglądów.

Informacje o tematyce paneli i nazwiskach ekspertów pojawią się już wkrótce.

Jednocześnie wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w Konferencji zapraszamy do udziału w konkursie na abstrakt, który pozwoli nam wyłonić prelegentów paneli studencko-doktoranckich. Prosimy o przesyłanie abstraktów, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na adres mailowy: ius.et.sport@gmail.com do 21 marca 2019 roku. Opłata konferencyjna za udział w panelach studencko-doktoranckich wynosić będzie w tym roku 30 złotych.

Bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, która odbędzie się 10-13.04.2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów uczelni wyższych.
Konferencja została objęta patronatem honorowym:
– Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.
Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z Prawem Karnym. Konferencję pragniemy skierować przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Podjęta problematyka nie jest przypadkowa – mając na względzie wachlarz zagadnień gospodarczych wpisujących się w przestępstwa penalizowane na gruncie nie tylko Kodeksu karnego, ale również Kodeksu Karnego Skarbowego, organizujemy konferencję, której tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad tymi dziedzinami prawa w najważniejszych aspektach. W związku w tym głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej i przyjętych poglądów doktryny oraz ich wpływu na proces legislacyjny. W ramach Konferencji przewidziany będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), ale również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami uczestników na przedmiotowy temat.

Planowane są panele interdyscyplinarne z zakresu:
prawa karnego materialnego,
prawa karnego skarbowego,
a także przestępczości gospodarczej mającej miejsce w służbach mundurowych.

Z uwagi na rozpiętość zakresu merytorycznego panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone, dopiero po konkursie otrzymanych abstraktów.
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jednocześnie ABSTRAKTU (maksymalnie 500 słów) poprzez Formularz Google:
https://goo.gl/forms/Kkith1dJX4QplrMA3
do dnia 10.03.2019r.

W razie pytań prosimy kierować je pod adres: konferencja.karna.2019@gmail.com
Przewidywany czas prelekcji: maksymalnie 10 min
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną. Format prezentacji ppt lub pptx. Prosimy o przesłanie prezentacji: do 07.04.2019 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 17.03.2019r.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. Wyboru referatów dokona Komisja złożona z pracowników naukowych WPiA UMK oraz Organizatorów Konferencji.

Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej,
– obiad (jest możliwość zamówienia posiłku wegetariańskiego po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym). Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu. W związku z tym osobom zainteresowanym noclegiem w Toruniu polecamy następujące miejsca:
– DS nr 10, ul. Gagarina 27 tel. 566114945 (najbliżej WPiA)
– DS nr 6, ul. Słowackiego 1/3 tel. 566121548 (położony w pobliżu centrum)

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja.karna.2019@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego UMK.

Serdecznie zapraszamy – SKNPK.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo w dobie cyfryzacji", która odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest to już dziewiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej. Wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Przedmiotem referatów i dyskusji będą ważne i aktualne zagadnienia, takie jak: ochrona danych osobowych i nieosobowych; oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera; prawo a sztuczna inteligencja; technologia blockchain – możliwości i ryzyka; prawo podatkowe a nowe technologie – wzajemne oddziaływania.

Podczas tegorocznej edycji prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Instytutu Kościuszki, a także adwokat dr Paweł Litwiński.

Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia czynnego udziału w konferencji! Termin nadsyłania abstaktów upływa z dniem 18 marca 2019 r. Rejestracja uczestników biernych trwa do 7 kwietnia 2019 r. Dla słuchaczy z UMK wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.atakisieciowe.umk.pl oraz na stronie Koła na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT

12 marca 2019 roku (10.00 – 17.00) w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się 9. Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. To największe tego typu wydarzenie organizowane w tym roku.

Wśród wystawców znajdą się: prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, czołowe firmy związane z branżą prawną, które mają w swoim portfolio do zaoferowania oferty praktyk, staży oraz pracy,  m.in. Allen&Overy, CMS Cameron McKenna, Linklaters, Dentons, Norton Rose Fulbright, Bird&Bird, Greenberg Traurig, EY, PWC, DLA Piper, Wolf Theiss, Hogan Lovells, Taylor Wessing, Deloitte, Garrigues, Cifford Chance, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Domański Zakrzewski Palinka, Wardyński i Wspólnicy, Gessel, Jara Drapała & Partners, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, PATH Augustyniak  Hatylak i Wspólnicy,  MDDP, Paczuski Taudul, Baker Tilly, Raczkowski Paruch,  Affre i Wspólnicy, act BSWW, Olesiński &Wspólnicy,  Ożóg Pytlak, Mrowiec Fiałek, Marszałek i Partnerzy, Kancelaria Kosiński, ELSA, Sawicki, Transkrypt, Russell Bedford, KSSIP.

„To już 9. edycja Targów. W poprzednim roku cieszyliśmy się rekordową frekwencją, jeśli chodzi o uczestników, którzy nas odwiedzili. W tym roku, na tą chwilę możemy potwierdzić rekordową liczbę Wystawców – kancelarii i firm. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – to jedyna taka okazja, aby w jednym miejscu, jednym dniu móc porozmawiać z kluczowymi pracodawcami branży prawnej. Duża część z nich prowadzi działalność w wielu miastach i tam także rekrutuje.” – mówi Mariusz Skocz, Project Manager odpowiedzialny za organizację Targów.

Podczas Targów można dodatkowo skonsultować swoje CV z branżowym headhunterem na stoisku BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory.

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganymi kwalifikacjami oraz kompetencjami, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Informacje dotyczące bieżącej edycji Targów: http://targiprawnicze.pl/2019

 

PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY

Data: 12 marca 2019 r. (g. 10.00 – 17.00)

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka (BUW), Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Organizator: BCSystems Sp. z o.o.

http://targiprawnicze.pl

https://www.facebook.com/targiprawnicze

MDDP&OSF Tax Everest, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego.

Nazwa jest długa, ale w zasadzie wszystko od razu wyjaśnia…

MDDP, jedna z wiodących polskich firm doradczych m.in. w  zakresie podatków oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspólnie stworzyły projekt, żeby znaleźć i wyróżnić najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2017/2018.

Najlepsi z najlepszych zostaną nagrodzeni wycieczką do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej! 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na >>>stronę konkursu<<< i zgłoś swoją pracę magisterską!

MDDP Infografika 2 Konkurs kor v3

Katedra Postępowania Cywilnego WPIA UKSW w Warszawie dnia 10 grudnia 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w krajowej konferencji naukowej z zakresu Prawa Cywilnego Procesowego pt. Postępowanie cywilne u progu zmian.

Głównym przedmiotem rozważań planowanej konferencji jest analiza i ocena obowiązujących przepisów procedury cywilnej w zestawieniu z planowaną, tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt nowelizacji znajduje się w fazie opiniowania i choć nadal nie jest znana data jego uchwalania to niewątpliwie wartym odnotowania jest szereg zmian, jakie projekt ten wprowadza na grunt Kodeksu postępowania cywilnego, budząc przy tym wiele wątpliwości tak u przedstawicieli doktryny jak i judykatury.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 19 listopada 2018 r. na adres: s.kotas@uksw.edu.pl. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do dnia 20 listopada 2018 r.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony dnia 20 listopada 2018 r.

Poniżej link do wydarzenia na poratlu społecznościowym:

https://www.facebook.com/events/191849268405441/

 

 

Reklama:
Najnowsze