Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 27 lipiec 2015 08:05

Oferta a reklama Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na każdym kroku spotykamy się z kolorowymi ulotkami, na których producenci proponują nam wyprodukowane przez siebie towary. Jednakże zasadniczy problem pojawia się, gdy trzeba rozróżnić, czy przedstawiona nam informacja stanowiła ofertę w prawnym tego słowa znaczeniu, czy reklamę tj. zaproszenie do zawarcia umowy. Takie wychwycenie odrębności między nimi jest bardzo doniosłe, bowiem zarówno oferta jak i reklama wywołują odmienne skutki prawne.

W języku potocznym bardzo często słowa „oferta” używa się dla określenia towarów i usług proponowanym klientom. Natomiast w znaczeniu prawnym oznacza ona skierowaną do adresata, stanowczą propozycję zawarcia umowy określonej treści (red. P. Księżak, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, LEX 2014). Regulacje dot. oferty znajdziemy w art. 66 i następne w Kodeksie cywilnym. Kiedy więc mamy do czynienia z ofertą? Z samej definicji możemy wskazać, iż winna ona posiadać: wskazanie adresata, stanowczy charakter związania ofertą, oraz minimum treściowe. W doktrynie za minimum treściowe uważa się podanie min. stron proponowanej umowy, przedmiotu umowy oraz treści stosunku prawnego, który będzie wyznaczał stronom stosunku prawa i obowiązki. Zdefiniowanie stanowczości może nastręczać pewne problemy. Uznaje się, że o stanowczości decyduje fakt, że po jej [oferty] złożeniu jakiekolwiek dalsze działania ze strony oferenta nie są już potrzebne (Z. Radwański (w:) System Prawa Prywatnego, t. 2, Suplement, s. 24), że do zawarcia umowy potrzebne jest wyłącznie oświadczenie o przyjęciu oferty wprost (S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2007, s. 299). W odniesieniu do adresata, należy pamiętać, iż oferta może być skierowana zarówno do podmiotu oznaczonego, jaki i nieoznaczonego, więc to zawsze oferent będzie decydował jak szeroki krąg adresatów ustali. Nadto oferta może być złożona w dowolnej formie.

Jakie skutki prawne wywołuje złożona oferta? Co do zasady oferta wiąże oferenta od chwili jej wystosowania do adresata, tj. od tego momentu oferent nie może już jej odwołać. Dopuszcza się jednak ustalenie jej związania na inny, późniejszy termin. Koniec związania ofertą następuje:

-   gdy oferta złożona bezpośrednio oblatowi – gdy nie zostaje bezzwłocznie przyjęta,

-   gdy oferta złożona na odległość – gdy oferent mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.


Oferta przestaje również wiązać, gdy upłynie termin wyznaczony przez oferenta do jej przyjęcia. Natomiast przyjęcie oferty przez oblata jest jednoznaczne z zawarciem umowy, w chwili i miejscu otrzymania przez oferenta oświadczeniu o przyjęciu oferty (art. 70 k.c.).

Art. 71 k.c. stanowi, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Reklama w takim przypadku jest swoistym zaproszeniem do wszczęcia procedury, której celem jest zawarcie umowy. Reklama nie jest ukierunkowana na wywołanie określonych skutków prawnych. Nie będzie wiązała stron i nie dochodzi tu do zawarcia umowy.

Jak zatem odróżnić reklamę od oferty, a tym samym uniknąć doniosłych skutków prawnych złożonego oświadczenia? Pomocne w tym zakresie jest orzeczenia SN oraz NSA. Zgodnie ze stanowiskiem SN reklama to informacja o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach, a oferta jednoznaczna propozycja zawarcia z nim [kontrahentem] określonej umowy (wyrok SN z dnia 17 czerwca 2010 r., III CSK 297/09). Co więcej, oferta wyrażać musi wyraźną wolę zawarcia kontraktu, reklama zaś z kolei odznaczać się musi wartościowaniem w postaci zachwalania czy też zachęty do nabycia określonych produktów reklamodawcy (wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., I FSK 1381/08).

Czytany 5199 razy
Reklama:
Najnowsze