Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Aplikant

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r. zgodnie z art. 29i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.).

 

Pobierz listę:

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

Zgodnie z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) i art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości przedstawia imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

 

Pobierz pliki:

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

wtorek, 16 październik 2012 19:01

Informacje ogólne dla aplikantów

Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną.

Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu stażu.

Wysokość stypendium aplikanta apli­kacji ogólnej nie może przekroczyć 70% wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Wysokość stypendium aplikanta sę­dziowskiego i aplikanta prokuratorskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Aplikant aplikacji ogólnej, który ubie­ga się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysłu­gującego mu stypendium do końca mie­siąca następującego po miesiącu, w któ­rym zakończył aplikację ogólną.


Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej jest obo­wiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku sędziego, referendarza sądo­wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora albo zrzekł się stanowiska sędziego.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiązał stosunek pracy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. Odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zapropo­nowanym przez Prokuratora Generalnego, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.

3. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asy­stenta sędziego lub asystenta prokurato­ra.

4. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pra­cy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant nie ma obowiązku zwrotu sty­pendium, w przypadku:

1. Skreślenia z listy aplikantów z przy­czyn zdrowotnych lub konieczności spra­wowania przez aplikanta samotnie wycho­wującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski.

2. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia z przyczyn zdrowot­nych.

3. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia, za zgodą Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora General­nego.

 

Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypad­kach, umorzyć w całości lub w części, na­leżność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji, zasięga opinii właści­wego prezesa sądu albo właściwego pro­kuratora apelacyjnego.


W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej lub prokuratorskiej otrzymuje wy­nagrodzenie za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej refe­rendarza sądowego.

 

Okres aplikacji wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą upraw­nienia pracownicze, pod warunkiem ukończenia aplikacji.

Aplikant nie może podejmować zatrud­nienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-­dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dzie­dziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i staży, które odbywają aplikanci zgodnie z programem aplikacji ogólnej, sędziowskiej albo prokuratorskiej, spo­śród sędziów i prokuratorów za ich zgodą. Za sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie.

wtorek, 16 październik 2012 18:58

Informacje ogólne dla aplikantów

Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną.

Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu stażu.

Wysokość stypendium aplikanta apli­kacji ogólnej nie może przekroczyć 70% wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Wysokość stypendium aplikanta sę­dziowskiego i aplikanta prokuratorskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Aplikant aplikacji ogólnej, który ubie­ga się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysłu­gującego mu stypendium do końca mie­siąca następującego po miesiącu, w któ­rym zakończył aplikację ogólną.


Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej jest obo­wiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku sędziego, referendarza sądo­wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora albo zrzekł się stanowiska sędziego.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiązał stosunek pracy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. Odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zapropo­nowanym przez Prokuratora Generalnego, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.

3. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asy­stenta sędziego lub asystenta prokurato­ra.

4. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pra­cy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant nie ma obowiązku zwrotu sty­pendium, w przypadku:

1. Skreślenia z listy aplikantów z przy­czyn zdrowotnych lub konieczności spra­wowania przez aplikanta samotnie wycho­wującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski.

2. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia z przyczyn zdrowot­nych.

3. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia, za zgodą Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora General­nego.

 

Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypad­kach, umorzyć w całości lub w części, na­leżność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji, zasięga opinii właści­wego prezesa sądu albo właściwego pro­kuratora apelacyjnego.


W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej lub prokuratorskiej otrzymuje wy­nagrodzenie za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej refe­rendarza sądowego.

 

Okres aplikacji wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą upraw­nienia pracownicze, pod warunkiem ukończenia aplikacji.

Aplikant nie może podejmować zatrud­nienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-­dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dzie­dziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i staży, które odbywają aplikanci zgodnie z programem aplikacji ogólnej, sędziowskiej albo prokuratorskiej, spo­śród sędziów i prokuratorów za ich zgodą. Za sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie.

wtorek, 16 październik 2012 18:50

Informacje ogólne dla aplikantów

Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną.

Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu stażu.

Wysokość stypendium aplikanta apli­kacji ogólnej nie może przekroczyć 70% wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Wysokość stypendium aplikanta sę­dziowskiego i aplikanta prokuratorskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Aplikant aplikacji ogólnej, który ubie­ga się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysłu­gującego mu stypendium do końca mie­siąca następującego po miesiącu, w któ­rym zakończył aplikację ogólną.


Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej jest obo­wiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku sędziego, referendarza sądo­wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora albo zrzekł się stanowiska sędziego.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiązał stosunek pracy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. Odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zapropo­nowanym przez Prokuratora Generalnego, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.

3. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asy­stenta sędziego lub asystenta prokurato­ra.

4. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pra­cy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant nie ma obowiązku zwrotu sty­pendium, w przypadku:

1. Skreślenia z listy aplikantów z przy­czyn zdrowotnych lub konieczności spra­wowania przez aplikanta samotnie wycho­wującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski.

2. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia z przyczyn zdrowot­nych.

3. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia, za zgodą Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora General­nego.

 

Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypad­kach, umorzyć w całości lub w części, na­leżność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji, zasięga opinii właści­wego prezesa sądu albo właściwego pro­kuratora apelacyjnego.


W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej lub prokuratorskiej otrzymuje wy­nagrodzenie za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej refe­rendarza sądowego.

 

Okres aplikacji wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą upraw­nienia pracownicze, pod warunkiem ukończenia aplikacji.

Aplikant nie może podejmować zatrud­nienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-­dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dzie­dziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i staży, które odbywają aplikanci zgodnie z programem aplikacji ogólnej, sędziowskiej albo prokuratorskiej, spo­śród sędziów i prokuratorów za ich zgodą. Za sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie.

wtorek, 16 październik 2012 18:24

Aplikacja prokuratorska - informacje podstawowe

Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. W ramach tej aplikacji, apli­kanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji.

W ostatnim miesiącu aplikacji pro­kuratorskiej aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego, przepro­wadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora Generalne­go.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasy­fikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

Warunkiem umieszczenia na liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. Lista zawie­ra imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów z podaniem liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez każ­dego aplikanta oraz liczby porządko­wej wskazującej jego miejsce na liście. O kolejności miejsca na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez apli­kanta z egzaminu prokuratorskiego. W przypadku równej liczby punktów uzy­skanych przez dwóch lub większą liczbę aplikantów o kolejności miejsca na tej li­ście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji.

Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi pro­pozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki or­ganizacyjnej prokuratury według kolej­ności miejsca zajmowanego na liście eg­zaminowanych aplikantów.

wtorek, 16 październik 2012 18:14

Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe

Aplikacja sędziowska trwa 54 mie­siące. W jej ramach aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, oraz w okresie kolejnych 24 miesięcy staż na stanowiskach: asystenta sędziego i referendarza sądowego.

W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej zostaje zatrudniony na stanowi­sku asystenta sędziego na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony.

W trzydziestym miesiącu aplikacji sę­dziowskiej aplikanci przystępują do eg­zaminu sędziowskiego.

Warunkiem przystąpienia do tego eg­zaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Za­dania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu sędziow­skiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły zaopiniowany przez Radę Programową.

Egzamin przeprowadza komisja egzami­nacyjna powołana przez Ministra Spra­wiedliwości na wniosek Dyrektora Kra­jowej Szkoły zaopiniowany przez Radę Programową.

W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu sędziowskiego z wynikiem po­zytywnym, Dyrektor Krajowej Szkoły kie­ruje aplikanta do odbycia stażu.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w uzgodnie­niu z patronem koordynatorem, wyzna­cza aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską, który zdał egzamin sędziowski, patronów poszczególnych staży, wskaza­nych przez patrona koordynatora, spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów apelacyjnych, właściwych ze wzglę­du na miejsce odbywania stażu.

Patron stażu zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków i niezwłocznie po jego zakończeniu przedstawia patronowi koor­dynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu stażu. Oceny dokonywane są w systemie punktowym. Punkty uzyskane przez aplikanta w wyniku oceny poszcze­gólnych staży są sumowane.

W terminie 14 dni od dnia zakończe­nia stażu Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje aplikantowi dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej.

wtorek, 16 październik 2012 18:02

Aplikacja ogólna - podstawowe informacje

Jednym z głównych ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura­tury jest prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych są­dów i prokuratury, nabór na aplikację ogólną, sędziowską oraz prokuratorską i jednocześnie wyznacza limity miejsc na te aplikacje.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z 2 etapów:

1.   Testu sprawdzającego wiedzę z po­szczególnych dziedzin prawa.

2. Pracy pisemnej sprawdzającej umie­jętność stosowania argumentacji prawni­czej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów określanego każdego roku przez Ministra Sprawiedliwości.

Test konkursowy oraz zadania w ra­mach pracy pisemnej ze wskazaniem form ich przygotowania opracowywa­ne są przez zespół konkursowy powoła­ny przez Dyrektora Krajowej Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Programowej. Test konkursowy oraz zestaw kazusów podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości. Konkurs przeprowa­dzają komisje konkursowe powoływane przez Ministra Sprawiedliwości na zaopi­niowany przez Radę Programową wnio­sek Dyrektora Krajowej Szkoły spośród osób, których wiedza, doświadczenie zawodowe i autorytet dają rękojmię pra­widłowego przebiegu konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w Krajowej Szkole w Krakowie. Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły, jeże­li wymagają tego względy organizacyjne wynikające z dużej liczby kandydatów, może zarządzić przeprowadzenie testu w wybranych siedzibach sądów apelacyj­nych lub prokuratur apelacyjnych. Prze­bieg testu nadzorują zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w uzgodnie­niu z prezesem sądu apelacyjnego i proku­ratorem apelacyjnym, właściwymi ze wzglę­du na miejsce przeprowadzania testu.

Po przeprowadzeniu konkursu komi­sja konkursowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły listę kwalifikacyjną kan­dydatów na aplikantów aplikacji ogólnej.

O kolejności miejsca na liście kwali­fikacyjnej decyduje suma punktów uzy­skanych przez kandydatów z obu eta­pów konkursu. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej, a jeśli Iiczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich tych kandy­datów umieszcza się na jednym miejscu na wyżej wymienionej liście. W przypad­ku gdy miejsce na liście kwalifikacyjnej, w którym następuje wyczerpanie limitu, zajmuje więcej niż jedna osoba, limit ule­ga podwyższeniu o liczbę osób umiesz­czonych na tym miejscu.

Dyrektor Krajowej Szkoły na podstawie listy kwalifikacyjnej ustala listę kandyda­tów zakwalifikowanych na aplikację ogól­ną zawierającą ich imiona i nazwiska. Na liście tej kandydaci są umieszczeni we­dług kolejności miejsc zajmowanych na liście kwalifikacyjnej, w liczbie odpowia­dającej limitowi przyjęć na aplikację ogól­ną wyznaczonemu w danym roku.

Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w termi­nie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na apli­kację ogólną. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, określa termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej. Zarządzenia to zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program aplikacji ogólnej uchwa­la Rada Programowa Krajowej Szkoły. Aplikant odbywa tę aplikację zgodnie ze szczegółowym programem zajęć i praktyk, opracowanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Po każdym cyklu zajęć aplikant odbywa wskazane w programie aplikacji praktyki w sądach, prokuraturach i innych insty­tucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z tematy­ką tych zajęć.

Aplikantem aplikacji ogólnej może zostać osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie i ko­rzysta z pełni praw cywilnych i oby­watelskich.
  2. Posiada nieposzlakowaną opinię.
  3. Nie została skazana prawomoc­nym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  4. Przeciwko której nie jest prowadzo­ne postępowanie karne o przestęp­stwo ścigane z oskarżenia publicz­nego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Ukończyła wyższe studia praw­nicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Pol­skiej.
  6. Została umieszczona na liście kwalifikacyjnej.


Po każdym bloku przedmiotowo-te­matycznym obejmującym ww. zajęcia i praktyki, przeprowadzany jest spraw­dzian wiedzy w zakresie umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Oceny sprawdzianu formułowane są w systemie punktowym.

Zajęcia praktyczne w formie warszta­tów, symulacji rozpraw, przeprowadzania czynności i opracowywania decyzji proce­sowych, itp. aplikanci odbywają w siedzi­bie Krajowej Szkoły w Krakowie.

Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora, który służy aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego praktyk, zgodny z progra­mem aplikacji ogólnej.

Na czas odbywania przez aplikan­ta praktyk, Dyrektor Krajowej Szkoły w uzgodnieniu z patronem koordynato­rem, wyznacza aplikantowi patrona każ­dej z praktyk, który zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków. W trakcie praktyki i nie­zwłocznie po jej zakończeniu przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opi­nię wraz z oceną jej przebiegu. W oparciu o ww. opinię patron koordynator sporzą­dza końcową opinię wraz z łączną oceną przebiegu wszystkich praktyk, które odbył aplikant.

Warunkiem ukończenia aplikacji ogól­nej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk obję­tych programem aplikacji.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w termi­nie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikan­tów, z podaniem liczby punktów uzyska­nych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście.

O kolejności miejsca na liście klasy­fikacyjnej aplikantów decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów i praktyk w czasie aplikacji ogólnej. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez aplikantów o kolejności decyduje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianów.

Osoba, która ukończyła aplikację ogól­ną może złożyć wniosek o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów także w kolejnych latach szkoleniowych nie później niż w terminie 3 lat od dnia ukoń­czenia przez nią aplikacji ogólnej. W takim przypadku podstawą ustalenia kolejności umieszczenia na liście jest liczba punktów uzyskanych w trakcie ukończonej przez nią aplikacji ogólnej.

Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje de­cyzję w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską albo prokuratorską, według kolejności umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów do miejsca wyczerpania limitu przyjęć na te aplikacje.

Pierwszy nabór na aplikację ogólną odbył się w 2009 r. i w jego wyniku przyję­to 300 osób, analogiczną liczbę aplikan­tów przyjęto w 2010 r.

wtorek, 02 październik 2012 13:32

Egzamin wstępny na aplikację ogólną

Wczoraj odbył się egzamin wstępny na aplikację ogólną. Dla najlepszych Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło 200 miejsc na aplikacji.

1 października 2012 r. studenci pisali pierwszą część konkursu na aplikację ogólną ogłoszoną przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziś był to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, natomiast 24 października na studentów czeka praca pisemna mająca na celu sprawdzić umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych. Aby jednak dostać się do drugiego etapu konkursu należy uzyskać minimum punktów, które określi Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem w tym roku do pierwszego etapu przystąpiło 1737osób.

Test odbył się w godz. 10 – 13 w Warszawskim Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego. Składał się on ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Studenci wybierali prawidłową spośród czterech możliwych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie – 180 minut.

Test będzie sprawdzany przez komisję konkursową, następnie przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Wyniki zostaną ogłoszone minimum 14 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu. Ten zaś będzie miał miejsce w lutym 2013. Praca pisemna jaka czeka na Kandydatów będzie obejmowała 3 kazusy: z prawa prywatnego, publicznego i karnego. Czas przeznaczony na tą część to również 180 minut. Podczas pisania pracy będzie możliwość skorzystania z aktów prawnych udostępnionych przez komisję.

200 najlepszych osób wyłonionych z konkursu rozpocznie od lutego naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Życzymy powodzenia!

poniedziałek, 01 październik 2012 22:31

Odbyły się egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 29 września 2012 r. już po raz siódmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz piąty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 11 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką - ok. 4300, na aplikację radcowską - ok. 5900, na aplikację notarialną - ok. 830, a na aplikację komorniczą - ok. 640.

 

Egzaminy, które przeprowadziło łącznie 65 komisji, rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 100 pytań, a w przypadku aplikacji komorniczej - na 90.

Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Natomiast test dla kandydatów na aplikantów notarialnych jest odrębny i nie obejmuje prawa karnego, zawiera zaś zagadnienia z zakresu prawa finansowego.

Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że egzaminy przebiegły sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Frekwencja kandydatów była wysoka, bowiem do egzaminów przystąpiły prawie wszystkie osoby, które zostały do nich dopuszczone.

Jak wskazywali przewodniczący, kandydaci kończyli rozwiązywanie testów przed czasem (pierwsze osoby oddały testy w pierwszej godzinie trwania egzaminu), a po dwóch i pół godziny przeznaczonych na rozwiązanie testów na sali pozostało niewielu zdających.

 

Wstępne wyniki uzyskane na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych:

- egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 55%, tj. ok. 2360 osób (dla porównania, w roku 2011 zdawalność wyniosła 52%),

- egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 49%, tj. ok. 2900 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 45,4%),

- egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 27%, tj. ok. 225 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 15,4%),

- egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 81%, tj. ok. 520 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 83,9%).

Powyższe dane wskazują, że poziom zdawalności egzaminów wstępnych na aplikacje stabilizuje się, w szczególności w przypadku egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską, do których przystępuje co roku najwięcej kandydatów. Spośród blisko 12 000 osób, które przystąpiło do tegorocznych egzaminów, ok. 10 200 zdających - tj. ok. 88% wszystkich kandydatów - to kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich.

Natomiast w przypadku aplikacji notarialnej zauważalny jest istotny wzrost zdawalności w stosunku do roku ubiegłego (z 15,4% do ok. 27%).

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów wstępnych w kilkunastu komisjach:

aplikacja adwokacka

- w Bydgoszczy zdało ok. 45% kandydatów,

- w Częstochowie zdało ok. 41% kandydatów,

- w Gdańsku zdało ok. 58% kandydatów,

- w Kielcach zdało ok. 50% kandydatów,

- w Koszalinie zdało ok. 43% kandydatów,

- w Łodzi zdało ok. 71% kandydatów,

- w Opolu zdało ok. 29% kandydatów,

- w Płocku zdało ok. 34% kandydatów,

- w Poznaniu zdało ok. 62% kandydatów,

- w Toruniu zdało ok. 53% kandydatów,

- w Wałbrzychu zdało ok. 42% kandydatów,

- we Wrocławiu zdało ok. 60% kandydatów,

- w Zielonej Górze zdało ok. 41% kandydatów.

 

aplikacja radcowska

- w Gdańsku (komisja nr 1) zdało ok. 60% kandydatów,   

- w Gdańsku (komisja nr 2) zdało ok. 50% kandydatów,

- w Koszalinie zdało ok. 47% kandydatów,

- w Lublinie zdało ok. 46% kandydatów,

- w Szczecinie zdało ok. 55% kandydatów,

- w Wałbrzychu zdało ok. 33% kandydatów,

- w Zielonej Górze zdało ok. 46% kandydatów.

 

aplikacja notarialna

- w Gdańsku zdało ok. 21% kandydatów,   

- w Poznaniu zdało ok. 27% kandydatów,   

- we Wrocławiu zdało ok. 34% kandydatów.

 

aplikacja komornicza

- w Gdańsku zdało ok. 85% kandydatów,   

- w Poznaniu zdało ok. 83% kandydatów,   

- w Warszawie zdało ok. 75% kandydatów.

Strona 1 z 4
Reklama:
Najnowsze