Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Na absolwentów, jakiej dziedziny prawa jest u Państwa największe zapotrzebowanie?
Największe zapotrzebowanie jest na absolwentów, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi fuzji i przejęć, aspektami podatkowymi oraz prawem własności intelektualnej. Z roku na rok, obserwujemy tendencję zwyżkową wśród absolwentów ubiegających się o staż w naszej kancelarii, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę właśnie w tych dziedzinach.


Jakich Kandydatów poszukuje Państwa Kancelaria?
W ramach programu praktyk letnich rekrutujemy kandydatów posiadających solidne wykształcenie uniwersyteckie, z bardzo dobrą znajomością języków obcych. Cenimy zaangażowanie kandydatów, ich wysoką motywację oraz chęć zdobywania wiedzy.


Jak wygląda proces rekrutacji w Państwa Kancelarii?
Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów: pierwszy etap rekrutacji odbywa się z udziałem pracownika HR. Podczas pierwszego spotkania chcemy poznać kandydata. Rozmowa zwykle dotyczy edukacji, oczekiwań wobec naszej kancelarii, planów na przyszłość. Sprawdzamy również znajomość języka angielskiego, która jest wymogiem podstawowym. Kolejnym etapem jest rozmowa z udziałem Partnera danej praktyki, do której kandydat aplikuje. W trakcie rozmowy sprawdzana jest wiedza merytoryczna kandydata.


Czym powinni cechować się idealni Kandydaci?
Kandydaci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę merytoryczną, którą będą mogli przełożyć na działania praktyczne. Cenimy otwartość kandydatów, umiejętność pracy w zespole, oraz zaangażowanie.


Jakie zauważył Pan/Pani błędy w CV Kandydatów?
Kandydaci, ubiegający się o staż w naszej kancelarii, od lat popełniają te same błędy w przygotowaniu CV, począwszy od nieodpowiedniego formatu, który po otwarciu przybiera różne formy, po objętość dokumentu. Często kandydaci nie zwracają uwagi na nazwę kancelarii czy poprawność nazwiska partnera danej praktyki, do którego kierują swoje dokumenty. Błędy te wynikają z wysyłania jednego szablonowego cv do wszystkich kancelarii. Stale powtarzającym błędem jest również zamieszczanie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia w nieodpowiedniej kolejności, czyli od najstarszego do aktualnego.


Jakie zachowanie Kandydatów podczas spotkania może negatywnie wpłynąć na wynik rekrutacji?
Zazwyczaj podczas spotkań rekrutacyjnych, kandydaci odczuwają stres i zdenerwowanie. Dlatego staramy się nie oceniać zachowań kandydatów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takim spotkaniu. To co jednak wpływa negatywnie na wynik rozmowy rekrutacyjnej to brak ugruntowanej wiedzy merytorycznej oraz brak znajomości podstawowych informacji na temat działalności naszej kancelarii.


Czy na rozmowach rekrutacyjnych zadają Państwo pytania zaskakujące, zupełnie nieprzewidziane (Jeśli TAK, to czemu te pytania służą)?
Podczas spotkań rekrutacyjnych staramy się zaskoczyć kandydata zadając pytania odbiegające od klasycznej rozmowy rekrutacyjnej na temat wykształcenia oraz zainteresowań. Pytania niestandardowe, jakie przeplatają się w rozmowie rekrutacyjnej mają na celu wytrącenie kandydata z granej roli i sprawdzeniu „czujności”, oraz sposobu udzielenia odpowiedzi za pomocą efektu zaskoczenia. Najczęściej takie pytania powodują rozluźnienie i wpływają pozytywnie na dalszy przebieg rozmowy.


Czy praktykanci/stażyści mogą liczyć na wynagrodzenie w Państwa Kancelarii?
Kandydaci ubiegający się o staż w naszej kancelarii mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2.500 PLN brutto miesięcznie.


Na co mogą liczyć młodzi prawnicy odbywający praktyki/staż w Państwa Kancelarii?
Młodzi prawnicy odbywający staż w naszej kancelarii uczestniczą w projektach międzynarodowych. Mają okazje do zdobywania wiedzy pod okiem doświadczonych prawników. Ponadto mają szansę poznania specyfiki zawodu prawnika oraz pracy w międzynarodowym środowisku.


Czy praktykanci mają szansę zostać zatrudnionymi w Państwa Kancelarii?
Po zakończonych praktykach, każdy z uczestników biorący udział w programie praktyk letnich zostaje poddany formalnej ocenie, która przygotowywana jest przez prawników, z którymi kandydat współpracował. Na podstawie formularza oceny praktykanta oceniane są kluczowe kompetencje, z którymi kandydat został zapoznany w pierwszym dniu swojej pracy. Po zakończonym procesie ewaluacji, każdy z praktykantów uczestniczący w programie praktyk letnich otrzymuje informację zwrotną na temat pracy, a najlepszym składamy oferty pracy.


Jak wygląda praca młodych prawników w Państwa Kancelarii? Jakie są ich zadania?
Kandydaci mają okazję uczestniczyć w prowadzonych projektach, w spotkaniach z klientami czy w rozprawach sądowych w charakterze obserwatora, przygotowują opnie i inne dokumenty prawne.


Na jakie formy dokształcenia mogą liczyć pracownicy Państwa Kancelarii już na początku swojej kariery?
Kandydaci rozpoczynający pracę w naszej kancelarii mogą liczyć na szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach programu praktyk letnich mają okazję doskonalić swoje umiejętności miękkie, uczestniczą w szkoleniach dostępnych za pomocą platformy e-learningowej, oraz w zajęciach językowych, jakie oferuje kancelaria.


Czy tworzą Państwo ścieżkę kariery nowo zatrudnionej osobie?
W pierwszym dniu pracy, każdy nowozatrudniony kandydat zostaje zapoznany z programem rozwoju i ścieżki kariery obowiązującej w naszej kancelarii. Dlatego też osoba rozpoczynająca pracę w naszej kancelarii, ma doskonałą wiedzę na temat stawianych wymagań, jakie należy spełnić, aby awansować na kolejny poziom w strukturze organizacyjnej kancelarii.


Jaka zabawna sytuacja przytrafiła się Pani w trakcie rekrutacji?
Na jednym z assessment center organizowanym w naszej kancelarii, grupa studentów otrzymała zadanie polegające na odegraniu scenki z cyklu „trudnej rozmowy” HR-owca ze studentem i udzieleniu mu reprymendy za błędy, które popełnił. Odegranie scenki przez młodych ludzi nie tylko doprowadziło do rozbawienia całej naszej komisji oceniającej, ale i samych uczestników do takiego stopnia, że nie byli w stanie dokończyć powierzonego zadania. Ale i tak doceniliśmy ich pomysłowość, oraz poczucie humoru.

 

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

 

* 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
* 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
* 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
* 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
* 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
* 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
* 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
* 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
* 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
* 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
* 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
* 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
* 14. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
* 15. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
* 16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
* 17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 18. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* 19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
* 20. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
* 21. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
* 22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
* 23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
* 24. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
* 25. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
* 26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
* 27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
* 28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
* 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
* 30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
* 31. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
* 32. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
* 33. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
* 34. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
* 35. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
* 36. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
* 37. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
* 38. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
* 39. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
* 40. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
* 41. ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
* 42. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
* 43. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
* 44. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
* 45. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
* 46. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
* 47. ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
* 48. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
* 49. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
* 50. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

 

* 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
* 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
* 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
* 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
* 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
* 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
* 8. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
* 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
* 10. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
* 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
* 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
* 13. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
* 14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
* 15. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
* 16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
* 17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
* 18. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
* 19. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
* 20. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
* 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 22. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
* 23. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
* 24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
* 25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
* 26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
* 27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
* 28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
* 29. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
* 30. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
* 31. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
* 32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
* 33. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
* 34. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
* 35. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
* 36. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
* 37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
* 38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
* 39. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
* 40. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
* 41. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
* 42. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
* 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
* 44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
* 45. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,
* 46. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
* 47. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
* 48. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
* 49. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
* 50. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
* 51. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
* 52. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* 53. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe.

Rozpoczynając karierę zwykle stoimy przed dylematem, jaką ścieżkę powinniśmy obrać. Jeśli mamy już sprecyzowane zainteresowania i zdecydujemy się, z jaką branżą chcielibyśmy się związać, pojawia się kolejna decyzja – wybór konkretnego miejsca pracy. Prawnicy, zależnie od posiadanych uprawnień mają  zróżnicowany wachlarz możliwości – począwszy od pracy w sądzie lub prokuraturze przez kancelarie notarialne, komornicze czy większe kancelarie o międzynarodowym zasięgu, mniejsze firmy doradcze po globalne korporacje. O ile w przypadku sądów i prokuratur istota pracy jest w miarę jasna i z góry określona, o tyle praca w kancelariach czy przedsiębiorstwach prywatnych może mieć zróżnicowany charakter uzależniony m.in. od wielkości i zasięgu firmy. Jak wygląda praca w mniejszych przedsiębiorstwach i w dużych korporacjach i czego można się po niej spodziewać?

 

Większa organizacja = większe możliwości?


Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami mianem dużych przedsiębiorstw określamy te zatrudniające powyżej 250 pracowników. Mówiąc o korporacji najczęściej mamy na myśli większe, międzynarodowe firmy o rozbudowanych strukturach organizacyjnych zrzeszające co najmniej kilkuset pracowników. Tego typu organizacje charakteryzują się określoną strukturą i kulturą organizacyjną, wypracowanymi standardami, a także większym rozproszeniem władzy. Wiąże się to  często z większym prestiżem i rozpoznawalnością firmy, co dla niektórych osób może być istotnym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy. Praca w takiej firmie z pewnością jest dobrą okazją do szlifowania i podnoszenia umiejętności językowych, gdyż często związana jest z koniecznością odbywania zagranicznych podróży służbowych, nawiązywania zagranicznych kontaktów oraz uczestniczenia w międzynarodowych projektach. Stąd też dla prawników chcących podjąć pracę w międzynarodowej korporacji konieczna jest znajomość zarówno prawniczego języka obcego, jak i często prawa międzynarodowego. Duże firmy z pewnością dają też większe szanse rozwoju i awansu w ich strukturach ze względu na sprecyzowaną ścieżkę kariery a także szeroki program szkoleń. Często w ramach pakietu benefitów organizacja taka daje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, czy uczestnictwa w kursach językowych. Wynika to z faktu, iż duże firmy posiadają większy budżet (także szkoleniowy), co wpływa też na ogólne zaplecze socjalne pracowników w postaci różnych benefitów. Opieka medyczna, ubezpieczenia, programy wellness czy dodatki i bony okolicznościowe to tylko niektóre z nich. Ponadto, w dużych organizacjach, podobnie jak w tych międzynarodowych możemy spodziewać się wyższego wynagrodzenia w porównaniu z mniejszymi czy polskimi firmami. Często w tego typu firmie pracownicy mają bardzo wąską specjalizację i ściśle określony zakres obowiązków. Praca ma tam szybkie tempo i dużą dynamikę.

 

Duże firmy, jak już wcześniej zostało wspomniane odznaczają się specyficzną strukturą i kulturą organizacyjną, która przejawia się w postaci zdefiniowanej misji i wartości. Od pracownika oczekuje się identyfikowania się z firmą i pełnego zaangażowania w cele i wartości organizacji. Dla niektórych osób takie dość sztywne struktury mogą być przeszkodą w efektywnym funkcjonowaniu w miejscu pracy. Z kulturą firmy często wiąże się też ściśle określony dress code i forma komunikacji zgodna z międzynarodowymi schematami, co może być problematyczne dla osób preferujących bardziej swobodny styl pracy. Korporacje wolą zatrudniać pracowników bez doświadczenia, gdyż wówczas łatwiej jest kształtować ich postawy oraz zaadaptować do kultury firmowej. Dlatego też łatwiej jest rozpocząć pracę w korporacji a potem ewentualnie zamienić ją na mniejszą firmę niż odwrotnie.

 

W mniejszej firmie jak w domu?


Małe i średnie przedsiębiorstwa liczą kolejno do 50 i od 50 do 250 pracowników. Szacuje się, iż zatrudnienie w sektorze MŚP stanowi 70 procent ogółu zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Dużo osób decyduje się na takie firmy, gdyż praca w nich często jest przede wszystkim spokojniejsza, a do pracownika podchodzi się w sposób bardziej indywidualny niż ma to miejsce w korporacjach. Nieduże firmy cechują się mniej rozbudowanymi strukturami i mniejszą hierarchizacją, co ułatwia komunikację i czyni ją bardziej bezpośrednią. Z pewnością wpływa to pozytywnie na jakość komunikacji, a co za tym idzie relacji między pracownikami i atmosfery pracy. Dzięki temu często mamy mniej biurokracji, a procesy decyzyjne są szybsze. Od korporacji wielu kandydatów może odstręczać tzw. wszechobecny tam „wyścig szczurów” wiążący się często z wysokim poziomem stresu i szybkim wypaleniem zawodowym. Praca w małych instytucjach z reguły jest dużo mniej stresująca i liberalniej podchodzi do tzw. „dead – line’ów”, co skutkuje brakiem konieczności częstej pracy w nadgodzinach. Tego typu firmy doceniają także kreatywność, pozwalają pracownikom na większą samodzielność, zarówno w codziennej pracy, jak i podejmowaniu bardziej kluczowych decyzji. Brak ściśle określonego zakresu zadań dla jednych może być minusem, dla innych – szansą na naukę wielu rzeczy i nabycie ważnych dziś kompetencji łączenia obowiązków. Dla prawników nierzadko oznacza to możliwość rozwoju w różnych gałęziach prawa. Czasami można to uznać za rekompensatę braku profesjonalnych szkoleń finansowanych przez pracodawców w dużych organizacjach.

 

Jednym z minusów niedużej firmy może być niższe poczucie stabilności pracy spowodowane jej mniejszą stabilnością finansową. Jak już zostało wspomniane wcześniej – niższe są również zarobki, a pakiety benefitów uboższe lub wręcz znikome. Do minusów możemy z pewnością zaliczyć także słabiej zarysowaną ścieżkę kariery, co wiąże się z mniejszymi możliwościami rozwoju i awansu. Dla wielu osób fakt ten jest kluczowym czynnikiem przy odrzuceniu oferty pracy w mniejszej instytucji.

 

 

Co więc wybrać?


Wiele młodych osób, nierzadko posiadających duże pokłady energii na początku swojej kariery decyduje się spróbować swoich sił w dynamicznej korporacji, by zdobyć podstawowe doświadczenie i być kojarzonym z rozpoznawalną firmą. Później zaś, często w poszukiwaniu stabilizacji zmieniają miejsce pracy na mniejszą firmę, w której mogą korzystać ze zdobytych doświadczeń i przy okazji rozwijać własne pomysły. Wydaje się być to dość słusznym rozwiązaniem. Nie ma jednak jednej określonej recepty na ścieżkę rozwoju zawodowego, dlatego warto spróbować pracy w różnych miejscach, by przekonać się, co nam najbardziej odpowiada i móc świadomie zdecydować o kierunku swojej kariery.

 

czwartek, 08 marzec 2012 15:38

Social media w służbie rekrutacji

W dobie internetu i ogólnodostępnej informacji pracodawcy przy rekrutacji coraz chętniej korzystają z szerokiego wachlarzu możliwości, jakie dają im social media. Jeszcze kilka lat temu różnego typu portale społecznościowe uważane były za trend w dziedzinie rekrutacji, w obecnej chwili ich wykorzystanie to powszechnie stosowana praktyka przy poszukiwaniu nowych pracowników. Dlatego dla osób poszukujących pracy tak ważne jest zadbanie o swoją obecność i wizerunek w sieci.

 

Jednymi z najbardziej popularnych dziś portali społecznościowych są Facebook i Twitter. Nie są to jednak serwisy o charakterze czysto zawodowym, a raczej prywatnym. Pracodawcy chętniej wykorzystują je w działaniach employer brandingowych, chociaż dość często spotykaną praktyką jest też używanie tych serwisów w celach rekrutacyjnych. W tej kwestii bardziej popularne i pomocne są jednak portale biznesowe typu GoldenLine czy LinkedIn, które zrzeszają ludzi skupionych na rozwoju kariery. Dają one możliwość zamieszczenia swojego wirtualnego CV – profilu, dołączania do grup tematycznych, czy wreszcie wyszukiwania znajomych i osób o podobnym do naszego profilu zawodowym. Dzięki posiadaniu takiego konta stajemy się bardziej dostępni dla potencjalnego pracodawcy. Dla wielu firm rekrutacyjnych bowiem jedną z najszybszych i najmniej kosztownych metod poszukiwania kandydatów są właśnie social media. Według niektórych badań nawet 80 procent pracodawców stosuje takie praktyki. Oznacza to, że brak profilu na portalu społecznościowym często sprawia, że nasze szanse na otrzymanie ciekawej oferty pracy znacząco maleją. Co istotne, posiadanie takiego profilu jest korzystne nie tylko w przypadku bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, lecz także w przypadku osób aktualnie zatrudnionych. Obecność w biznesowych social mediach stanowi bowiem dowód naszej aktywności zawodowej, może także ułatwiać nawiązanie lub podtrzymanie ciekawych znajomości (nie tylko na gruncie zawodowym) oraz kreowanie naszego wizerunku w sieci.

Poza LinkedIn, który święci triumfy za oceanem, w Polsce do najczęściej używanych biznesowych portali społecznościowych należy z pewnością GoldenLine. Innym znanym serwisem jest Profeo, na którym możemy wygenerować swoje profesjonalne CV oraz nowoczesną wizytówkę. Interesujący jest także nowopowstały SpringBoardr oferujący możliwość rozwiązania testu preferencji zawodowych, na podstawie którego każdemu użytkownikowi przedstawiani są potencjalni pracodawcy najlepiej spełniający jego oczekiwania.

 

Tworząc konto w portalu społecznościowym należy pamiętać, aby ująć w nim dokładny opis własnych obowiązków we wszystkich miejscach pracy oraz na bieżąco aktualizować swój profil. Często informacje takie wykorzystywane są przez headhunterów do zweryfikowania naszych predyspozycji, zainteresowań i doświadczeń. Rekrutera mogą zainteresować poprzedni pracodawcy i ich opinie, grono naszych znajomych, fora na jakich się udzielamy oraz inne aktywności, jakie prowadzimy w sieci. Wiele mówi również sposób, w jaki kandydat udziela się na forach, jak wypowiada się np. o pracy lub poprzednich pracodawcach. Dlatego ważne jest rozważenie, które z informacji chcemy udostępnić do publicznego wglądu oraz dbanie o nasz wizerunek. Nie bez znaczenia są tu jednak kwestie etyczne procesów rekrutacyjnych. Dział HR lub firma rekrutacyjna powinny bowiem kierować się standardami, zgodnie, z którymi wykorzystywanie pewnych informacji w rekrutacji jest niezgodne z prawem. Etyka w procesie rekrutacyjnym powinna stać u pracodawcy na pierwszym miejscu. Musimy jednak mieć na uwadze, że informacje raz „wrzucone” do sieci mogą pozostawić trwały ślad, dlatego zadbajmy o to, by były one przemyślane i świadome.

czwartek, 08 marzec 2012 15:00

O certyfikatach językowych TOLES i IELC

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to zdecydowanie za mało, aby przebić się na rynku pracy. Atutem staje się umiejętność posługiwania się dwoma lub trzema językami, a im bardziej są one „egzotyczne”, tym lepiej. Jednak ilość nie zawsze równa się jakości, dlatego czasem lepiej skupić się na jednej konkretnej dziedzinie i dopracować ją do perfekcji tak, aby stała się naszym kluczowym atutem. W przypadku języków często warto zamiast zdobywać kolejne poziomy znajomości języka w skali Rady Europy postawić na naukę języka specjalistycznego umożliwiającego sprawniejsze funkcjonowanie w danej branży. Przykładami tego typu egzaminów w branży prawniczej są egzaminy TOLES i od niedawna istniejący IELC.

 

Na czym polegają egzaminy TOLES i IELC?


Egzaminy The International Legal English Certificate (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES) prowadzone są przez British Council i stanowią poświadczenie znajomości prawniczego języka angielskiego. Sprawdzają one umiejętności takie, jak:
•    posługiwanie się językiem prawniczym stosowanym w biznesie
•    prowadzenie oficjalnej korespondencji, e-maili
•    sporządzanie dokumentów prawnych

Dodatkowo na egzaminie TOLES ocenie podlegają językowe umiejętności negocjacyjne oraz poprawne stosowanie struktur gramatycznych.

 

Do egzaminu TOLES można przystąpić na wybranym poziomie: Foundation (A2-B1), Higher (B1-B2) lub Advanced (B2-C1).
Egzamin IELC standardowo sprawdza znajomość angielskiego na poziomie B2-C1.

TOLES składa się z części takich jak: Reading, Listening (tylko na poziomie TOLES Higher) oraz Writing. Egzamin IELC zawiera dodatkowo część Speaking.

Ceny egzaminów kształtują się od 370 do 590 zł. (TOLES) oraz 770 zł. (IELC).


Dla kogo i w jakim celu?


Egzaminy TOLES i IELC dedykowane są dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Wyjątkowo przydatne są dla prawników, studentów prawa oraz osób, którym prawniczy angielski będzie potrzebny w pracy zawodowej.
Ukończenie kursu przygotowawczego nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu, jednak z pewnością uczestnictwo w zajęciach z prawniczego angielskiego ułatwia zdobycie certyfikatu. Nauka pod okiem doświadczonych lektorów, możliwość rozwiązywania specjalnych testów i weryfikacji swoich umiejętności stanowić może pomocne uzupełnienie samodzielnych przygotowań.

 

Posiadanie biznesowych certyfikatów językowych niesie ze sobą wiele korzyści:
•    Stanowi potwierdzenie poziomu znajomości języka specjalistycznego – jest informacją o stopniu zaawansowania i postępach w nauce zarówno dla kandydata, jak i potencjalnego pracodawcy
•    Ułatwia odbycie studiów lub praktyk zagranicznych
•    Ułatwia funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym
•    Wzbogaca CV i tym samym zwiększa szanse na rynku pracy

 

Jako potwierdzenie korzyści certyfikatów TOLES i IELC można potraktować fakt, iż są one uznawane przez wiele renomowanych kancelarii, międzynarodowych firm i instytucji, m.in. PricewaterhouseCoopers, Linklaters, Allen & Overy, Baker and McKenzie, KPMG, Clifford Chance, BNP-Paribas, Ernst & Young, Wardyński & Partners, Eversheds oraz wiele innych.

 

Warto zatem przeanalizować korzyści, jakie niosą ze sobą wspomniane certyfikaty i zrobić krok w kierunku umocnienia swojej pozycji na rynku pracy.

 

Więcej informacji o egzaminach dostępnych jest na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

Warszawa dn. 27.02.2012 r.
Informacja prasowa

 

 

II Prawnicze Targi Praktyk i Pracy …. i nie tylko !!!

 

BCSystems, Samorząd Studentów WPiA UW oraz Wydział Prawa i Administracji UW już po raz drugi zapraszają studentów prawa na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.

 

20 i 21 marca 2012 roku w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się II edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Patronat Honorowy nad Targami objął Minister Sprawiedliwości – Pan Jarosław Gowin.

Studenci i absolwenci prawa będą mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej oraz uzyskać informacje dotyczące poszczególnych zawodów prawniczych. Dla uczestników targów przewidziano cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Podczas dwóch dni Targów firma BCSystems uruchomi punkt konsultacyjny, w którym studenci będą mieli możliwość zweryfikowania swojego CV oraz uzyskania porady dotyczącej kariery zawodowej. Studenci będą mieli także możliwość sprawdzenia znajomości prawniczego języka angielskiego.

 

Organizatorzy zaplanowali także wiele dodatkowych atrakcji oraz konkursów z nagrodami. Studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne w czasie Turnieju Negocjacyjnego, organizowanego wspólnie z Kołem Naukowym Mediacji i Negocjacji, Kancelarią Furtek Komosa Aleksandrowicz oraz Pracownią Gier Szkoleniowych.
Na zwycięzców konkursów czekają cenne nagrody, m.in. smartfony HTC Titan i HTC Radar, książki ufundowane przez firmę Wolters Kluwer oraz Ars Boni et Aequi, a także płatne staże w renomowanych kancelariach!

 

Studenci będą mieli także możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym wspólnie z kancelarią Accreo Legal.

Wśród uczestników Targów rozdanych zostanie także 100 podwójnych zaproszeń na przedpremierowy pokaz filmu „Czarny Ocean”!

Ponadto podczas dwóch dni Targów zostanie przeprowadzone badanie dotyczące wzajemnych oczekiwań studentów prawa i pracodawców.

 

Do śledzenia aktualności dotyczących Targów zapraszamy na stronę Targów: www.targiprawnicze.pl, oraz na profil Targów na FB:

http://www.facebook.com/events/197248700371615/

 

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, przy znaczącym wsparciu Samorządu Studentów WPiA UW, są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i firmę doradczą BCSystems Sp. z o. o., specjalizującą się w usługach skierowanych do branży prawnej (zarówno do kancelarii, jak i działów prawnych firm).

 

TARGI W SKRÓCIE


Wystawcy:
Accreo Legal, Allen & Overy, Baker & McKenzie, BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory, Chadbourne & Parke, Chajec Don-Siemion & Żyto, CMS Cameron McKenna,  Deloitte,  DLA Piper, Ernst & Young, FKA-Furtek  Komosa  Aleksandrowicz, Gide Loyrette Nouel, KPMG, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Linklaters, Magnusson, MDDP, Norton Rose, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Ożóg i Wspólnicy, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Samorząd Studentów WPiA UW, Studentprawa.pl, Sympozjum Legal English, Transkrypt Translation & ESP Teaching.

 

Patronat Honorowy:
Minister Sprawiedliwości, Pan Jarosław Gowin

 

Partnerzy instytucjonalni:
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Polski Związek Pracodawców Prawniczych

 

Organizacje wspierające:
Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Ars boni et aequi

 

 

Patroni medialni:
karieraprawnika.pl, zakrecwprawo.pl, studentprawa.pl, Lexuss, Radio Kampus, students.pl, Univerek.TV, student.lex.pl, dlastudenta.pl,  Lexis Nexis, Magiel, lex.edu.pl oraz NetTAX.

 


Kontakt

Mariusz Skocz – BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory
tel.: + 48 504 250 960
e-mail: mskocz@bcsystems.pl

Maja Gawrysiuk – Samorząd Studentów WPiA UW
tel.: +48 600 364 126
e-mail: mgawrysiuk@targiprawnicze.pl

Warszawa dn. 23.01.2012 r.
Informacja prasowa

 

 

II Prawnicze Targi Praktyk i Pracy już 20-21 marca !!!

 

BCSystems, Samorząd Studentów WPiA UW oraz Wydział Prawa i Administracji UW już po raz drugi zapraszają studentów prawa na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.

20 i 21 marca 2012 roku w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się II edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Swoją ofertę skierowaną do studentów i absolwentów prawa zaprezentują międzynarodowe i polskie kancelarie prawne oraz przedstawiciele działów prawnych firm.

 

Udział w drugich Prawniczych Targach Praktyk i Pracy potwierdzili już pierwsi wystawcy - pracodawcy z czołowych kancelarii i firm m.in.: Accreo Legal, Baker & McKenzie, BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory, Chajec Don-Siemion & Żyto, Deloitte,  DLA Piper, eInIwIc, Ernst & Young, FKA-Furtek  Komosa  Aleksandrowicz, Gide Loyrette Nouel, KPMG, Linklaters, Magnusson, MDDP.

Targi odbędą się w tej samej lokalizacji, co pierwsza edycja, w sali 097 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Dobra 56/66), tuż przy Wydziale Prawa i Administracji UW w godz. 10.00-17.00 (20 marca, wtorek) i 10.00-15.00 (21 marca, środa).

Studenci i absolwenci prawa będą mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Dla uczestników targów przewidziano cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów umożliwiających m.in. rozwój umiejętności miękkich. Podczas dwóch dni Targów firma BCSystems uruchomi punkt konsultacyjny, w którym studenci będą mieli możliwość zweryfikowania swojego CV oraz uzyskania porady dotyczącej kariery zawodowej.
Organizatorzy zaplanowali także wiele dodatkowych atrakcji, wśród których znajdą się m.in.  konkursy z nagrodami, a także turniej negocjacyjny, którego finał zostanie rozegrany podczas trwania Targów. Ponadto podczas dwóch dni Targów zostanie przeprowadzone badanie dotyczące wzajemnych oczekiwań studentów prawa i pracodawców.

 

Do śledzenia aktualności dotyczących Targów zapraszamy na stronę Targów www.targiprawnicze.pl

 

 

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, przy znaczącym wsparciu Samorządu Studentów WPiA UW, są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i firmę doradczą BCSystems Sp. z o. o., specjalizującą się w usługach skierowanych do branży prawnej (zarówno do kancelarii, jak i działów prawnych firm).
Partnerem Instytucjonalnym Targów jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: karieraprawnika.pl, zakrecwprawo.pl, studentprawa.pl.

 

Kontakt:

Mariusz Skocz – BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory
tel.: + 48 504 250 960
e-mail: mskocz@bcsystems.pl

Maja Gawrysiuk – Samorząd Studentów WPiA UW
tel.: +48 600 364 126
e-mail: mgawrysiuk@targiprawnicze.pl

 

Organizatorzy:

BCSystems Sp. z o.o. to polska, certyfikowana firma doradcza, która powstała w 2006 roku. Od początku naszego istnienia specjalizujemy się w usługach skierowanych do branży prawnej, zarówno do kancelarii jak i działów prawnych firm.
Specjalizacja w kierunku rozwoju usług dla kancelarii i działów prawnych firm jest wynikiem posiadanego przez nas w tej dziedzinie doświadczenia. Z powodzeniem realizujemy procesy rekrutacyjne do wszelkich działów prawnych kancelarii oraz firm. Świadczymy kompleksowe usługi HR (rekrutacje od paralegali po partnerów, systemy ocen okresowych, systemy wynagrodzeń, etc.), szkolimy prawników oraz realizujemy projekty z obszaru doradztwa biznesowego, w zakresie którego łączymy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego. Posiadamy ponadto doświadczenie w rekrutacji całych zespołów prawniczych.
Posiadamy także własne media w postaci portali internetowych, jak np. www.karieraprawnika.pl czy programy skierowane do studentów prawa np. www.zakrecwprawo.pl.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to wydział o ponad 200-letniej tradycji. Jest jednym z największych i najlepszych wydziałów, kształcących przyszłych prawników w Polsce. Naszą pozycję na rynku edukacyjnym potwierdzają corocznie rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów, ponad 1800 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada prawie 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70. profesorów.
To tu w ramach sześciu instytutów najlepsi kształcą najlepszych. Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są, m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Marek Safjan, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński, Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – prof. Lech Garlicki, Prezydent m. st. Warszawy – prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Izby Cywilnej Sędzia Sądu Najwyższego – prof. Tadeusz Ereciński, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków.

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, Komisja Praktyk Samorządu Studentów, firma BCSystems oraz Pracownia Gier Szkoleniowych zapraszają na Turniej Negocjacyjny, który odbędzie się w ramach II Prawniczych Targów Praktyk i Pracy w dniach 20 - 21 marca 2012 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Kancelaria FKA Furtek, Komosa, Aleksandrowicz. Celem Turnieju jest sprawdzenie swoich umiejętności negocjacyjnych oraz promowanie negocjacji jako kreatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów.

 

PRZEBIEG TURNIEJU
Turniej składa się II etapów. Runda Kwalifikacyjna odbędzie się 20 marca 2012 r. i polegać będzie na rozgrywaniu trójstronnej gry negocjacyjnej przez losowo zestawione drużyny. Wszystkie drużyny zagrają równolegle w tę samą grę. Negocjacje będą oceniane w systemie punktowym na podstawie uzyskanych rezultatów wynikających ze stopnia realizacji scenariusza. Nadzór nad Rundą Kwalifikacyjną sprawują: dr Rafał Morek, p. Agnieszka Zarówna (FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz) oraz trenerzy z Pracowni Gier Szkoleniowych.

Do Rundy Finałowej przechodzą 4 drużyny, które w Rundzie Kwalifikacyjnej uzyskają największą liczbę punktów. Runda Finałowa odbędzie się 21 marca 2012 r. i polegać będzie na rozegraniu czterostronnej gry negocjacyjnej w obecności Jury i publiczności. Negocjacje będą oceniane w systemie punktowym na podstawie uzyskanych rezultatów wynikających ze stopnia realizacji scenariusza oraz stylu negocjacyjnego.
Zwycięzcą Turnieju zostaje drużyna, która w Rundzie Finałowej uzyska największą liczbę punktów.

 

NAGRODY
· Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają możliwość odbycia (po ukończeniu III roku studiów na WPiA UW) płatnego stażu w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz oraz nagrody rzeczowe w postaci urządzeń elektronicznych,
· Pozostałe trzy drużyny biorące udział w rundzie finałowej otrzymają komplety książek prawniczych,
· Najlepszy Negocjator Turnieju otrzyma smartphone HTC.

 

ZGŁOSZENIA
Do Turnieju zostanie weźmie udział maksymalnie 12 trzyosobowych drużyn. W razie większej ilości chętnych o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń. W celu dokonania zgłoszenia należy wysłać uzupełniony i podpisany formularz aplikacyjny na adres negocjacje@targiprawnicze.pl do dnia 14 marca 2012 r.

 

PRZYGOTOWANIA
Zakwalifikowane drużyny będą miały możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniowych grach negocjacyjnych przygotowanych przez Koło Mediacji i Negocjacji w ramach projektu Poniedziałkowe Gry Negocjacyjne Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji (PGN KoMiN).

 

>>> Zobacz Plakat <<<   pdf

 

Więcej informacji?

http://targiprawnicze.pl/turniej-negocjacyjny-bcsystems


http://www.facebook.com/events/253012194783489/?ref=ts

 

środa, 07 marzec 2012 13:49

Czym jest Assessment Center?


Kończąc studia stajemy przed koniecznością znalezienia pracy. Najlepiej, żeby było to stanowisko zgodne z naszym wykształceniem i dobrze płatne. Obserwujemy sytuację na rynku pracy, przeglądamy ogłoszenia, sprawdzamy czy może jakaś znana i ciesząca się dobrą opinią firma nie prowadzi naboru nowych pracowników. Gdy już znajdziemy ofertę spełniającą nasze oczekiwania, czekamy na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Rekrutacja zawsze wiąże się ze stresem, nerwami i niepewnością. Od niej, a raczej od tego jak zaprezentujemy się w jej trakcie zależy nasze zatrudnienie. Czego możemy spodziewać się podczas takiej rozmowy? Najprościej rzecz ujmując wszystkiego. Przyszli pracodawcy lubią zaskakiwać, chcą mieć też pewność, że osoba, którą zatrudniają wniesie coś nowego do ich firmy. Być może niektórzy z Was spotkali się z obco brzmiącym pojęciem Assessment Center (AC).

 

Assessment Center tłumaczy się jako zintegrowaną ocenę czy centrum oceny. Grupa złożona z 6 – 10 kandydatów, zespół osób bacznie obserwujących ich poczynania oraz szereg najróżniejszych zadań, które należy wykonać w określonym czasie, to właśnie Assessment Center. To nowoczesna metoda selekcji pracowników oparta na ich ocenie w sytuacjach zbliżonych do tych, z którymi mogą się spotkać w przyszłej pracy. Czy można przygotować się  na takie spotkanie? Chyba tylko psychicznie. Warto mieć na uwadze fakt, że pracodawcy coraz chętniej korzystają z tej metody rekrutacji. Tyle tytułem wstępu, teraz proponuję nieco dokładniej przyjrzeć się specyfice jej przebiegu.                        

Jak wygląda procedura AC?
Kilku kandydatów spotyka się w określonym miejscu i rywalizuje ze sobą w różnych konkurencjach. Wszyscy aplikują na jedno stanowisko. Na wykonanie określonego zadania najczęściej obowiązuje limit czasowy, co sprawdza umiejętność pracy pod presją. Ważne jest to, że nie działają oni indywidualnie, tylko muszą wykazać się umiejętnością pracy w zespole. Stawka jest wysoka, awans, przyjęcie do firmy cieszącej się dużą renomą na rynku pracy. Uczestnicy tej specyficznej metody rekrutacji muszą zyskać sobie przychylność asesorów, osób które obserwują ich poczynania w czasie wykonywania różnych zadań. Ocenie może podlegać wszystko, np. sposób wysławiania się, komunikowanie z innymi uczestnikami, zdolności przywódcze, praca w grupie, analityczne myślenie, wyobraźnia, kreatywność itd. Kandydaci oceniani są przez pracowników zajmujących się rekrutacją oraz przez asesorów z zewnętrznych firm, których wsparcie jest pomocne w kilkuetapowym procesie rekrutacji, wymagającym dokładnej analizy nadsyłanych aplikacji. Organizatorzy takich spotkań z pewnością zaskoczą Was swoją pomysłowością. Niezależnie, na jakie zadanie traficie, ich cel zawsze jest ten sam - weryfikacja predyspozycji kandydata na określone  stanowisko. Bardzo często podczas sesji AC uczestnicy muszą wcielać się w rolę dyrektora przedsiębiorstwa czy koordynatora projektu. Może się zdarzyć, że zostaniecie poproszeni o wypełnienie testu np. ról zespołowych, który ma zweryfikować Wasze cechy osobowości.  Zadania włączane w przebieg AC są bardzo różne, mogą przyjąć charakter dyskusji zespołowych, a więc uczestnicy mają do rozwiązania jakiś problem i muszą wypracować wspólne stanowisko co do jego rozwiązania. Kandydaci, wchodząc w interakcje nie mają narzuconych odgórnie żadnych ról, przywódca wyłania się spontanicznie. W pakiecie przewidziane są też zadania typu „in basket”, czyli koszyk zadań. Kandydat otrzymuje szereg poleceń i to od niego zależy w jakiej kolejności je wykona. Następnie musi uzasadnić czym kierował się ustalając hierarchię, co oczywiście podlega ocenie. Nie brakuje też gier symulacyjnych czy zadań zespołowych. W przypadku tych pierwszych należy wejść w różne role i osiągnąć założone cele oraz wykazać się przy tym kreatywnością i elastycznością. Podam przykład zadania, z którym możecie spotkać się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jako pracownicy prężnie działającej drukarni, otrzymujecie zlecenie wyprodukowania pewnej liczby kartek okolicznościowych. Podczas zadania obserwatorzy będą oceniali waszą pracę w zespole i podział obowiązków. Oczywiście otrzymacie wszystko, co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia: kredki, flamastry, papier itp.. Proste z pozoru zadanie trochę zmodyfikujemy abyście mogli wykazać się zmysłem organizacyjnym i pomysłowością. Kartka musi być odpowiednio złożona, na pierwszej stronie powinien znaleźć się obrazek, na drugiej rymowanka, a na kolejnej logo firmy. Obrazki nie mogą się powtarzać, podobnie jest z tekstem. Dodatkowym utrudnieniem może być określenie w procentach, ile należy wydrukować kartek bożonarodzeniowych a ile urodzinowych czy imieninowych. Tak skonstruowane zadanie pozwoli wyłonić lidera, osobę przejawiającą zdolności analityczne albo  kogoś, kto ma mnóstwo niekonwencjonalnych pomysłów, czym pozytywnie wpływa na jakość pracy całej grupy. Tą metodą wyłania się także specjalistów. Wówczas uczestnicy Assessment Center muszą sprawdzić się w sytuacjach indywidualnych. W tym przypadku dla asesora nie będzie istotna Wasza umiejętność pracy zespołowej. Wyobraźcie sobie, że zawarliście umowę z pewnym klientem. Oczywiście znacie warunki, jakie obowiązują we współpracy z nim. Otrzymujecie dane dotyczące obrotów oraz wypełnienia lub nie wszystkich ustaleń wynikających z umowy. Musicie wynegocjować nowe warunki, wiedząc w jakich kwestiach możecie ustąpić, a gdzie nie pozwolicie na najmniejszy kompromis. Z takim typem zadań mogą spotkać się przyszli kierownicy.                 

 

Kiedy warto skorzystać z metody Assessment Center?
Ten sposób rekrutacji doskonale sprawdza się przy obsadzaniu stanowisk kluczowych dla danej organizacji, a także gdy pracodawca przewiduje awans dla swojego podwładnego, bądź chce mu zaproponować atrakcyjną ścieżkę kariery. To dobry sposób przy wyławianiu talentów, osób przejawiających ponadprzeciętne umiejętności i kompetencje interpersonalne. Dzięki tej metodzie pracodawca ma pełny i rzetelny obraz kompetencji wybranych pracowników oraz posiada informacje, jak z korzyścią dla firmy wykorzystać mocne strony swoich podwładnych. Zyskuje na tym także wizerunek firmy, która inwestuje w rozwój pracowników. Stosowanie nowoczesnej metody rekrutacji AC  pozytywnie wpływa na samego pracownika, choć  początkowo może mu się wydawać, że niechcący stał się uczestnikiem gry psychologicznej, która bardziej stresuje niż bawi. Tak naprawdę otrzymuje on szansę rozwoju oraz jasną ścieżkę kariery, bardzo często jest to droga do awansu w strukturach firmy. Biorąc pod uwagę aspekt psychologiczny, pracownik ma okazję lepiej poznać własną osobowość, dowiedzieć się więcej o swoich mocnych i słabych stronach, których często nawet nie był świadomy. Tak więc nie tylko pracodawca ocenia kompetencje swoich pracowników, ale i oni sami mogą je zweryfikować.                

 

AC chyba powoli wpisuje się w specyfikę wszelkiego rodzaju procesów rekrutacyjnych i należy spodziewać się, że w niedługim czasie większość firm wprowadzi tę metodę jako kluczowy element selekcji swoich pracowników. Warto dodać, że cieszy się ona niebywałą skutecznością a dzięki zaangażowaniu zewnętrznych firm pozwala na obiektywną ocenę kompetencji i potencjału przyszłych i już zatrudnionych pracowników.

Reklama:
Najnowsze