Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA SERWISU STUDENTPRAWA.PL

Definicje


Administrator – BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A, 00-855 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332, o kapitale zakładowym 297 000,00 PLN.

.
Materiały - wszelkie informacje, dane, ogłoszenia, wizytówki, komunikaty, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, wypowiedzi, wykonania, nagrania, komentarze, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników
Newsletter - informacje przesyłane na adres e-mail Użytkownika, na jego życzenie, w postaci tekstowej lub tekstowej i graficznej.
Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu
Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.studentprawa.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca również dane zamieszczane przez Administratora
Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
Usługa – płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami  Regulaminu
Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot reprezentowany przez daną osobę fizyczną,  który korzysta z Usług Wizytówka – płatna lub bezpłatna forma prezentacji  i reklamy Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu „Studentprawa.pl”, zwanego dalej Serwisem.
 2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.studentprawa.pl.
 3. Administratorem Serwisu oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.
 4. Regulamin określa zasady bezpłatnego oraz płatnego świadczenia przez Administratora usług opisanych w niniejszym Regulaminie drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz Polityki Cookies zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część Regulaminu.  
 6. Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do informacji związanych ze środowiskiem studentów prawa. W ramach Serwisu mogą być udostępniane m.in. bazy ogłoszeń dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych, targów pracy, ofert pracy, wolontariatu, staży, praktyk, możliwości najmu pokoi, stancji i mieszkań dla studentów, informacji o akademikach, aplikacjach prawniczych, studiach podyplomowych, uczelniach, szkoleniach, warsztatach, eventach, kursach językowych, dostęp online do testów prawniczych i językowych, materiałów edukacyjnych (skrypty, prezentacje), aktów prawnych, spisu periodyków o tematyce prawniczej, adresów księgarni prawniczych oraz inne informacje lub materiały.
 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług Serwisu płatnych bądź bezpłatnych jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.

 9. Postanowienia szczegółowe
  1.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Administrator zaleca Użytkownikom używanie przeglądarki o minimalnej klasie porównywalnej z np. Firefox 10.0, Mocrosoft Edge, Chrome lub innej, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz urządzenia mającego dostęp do sieci, w tym oprogramowania zabezpieczającego ten sprzęt i oprogramowania zabezpieczającego przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
  2.    Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 10. Wszelkie prawa do Serwisu lub jego elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu  lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.
 11. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin i przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
  5.    Użytkownik obowiązany jest prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług.
  6.    Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
  7.    Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

III.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.    Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnych umów. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2.    Zawarcie Umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami jakie oferuje Serwis.
3.    Zawarcie Umowy o świadczenie płatnych Usług następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownikaoraz wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4.    Administrator określa w Regulaminie lub poprzez funkcjonalności Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.

 1.  Dostęp do Serwisu
  1.    Użytkownik ma prawo korzystać bezpłatnie z informacji udostępnionych w Serwisie, w tym zapoznawać się z treścią ogłoszeń oraz otrzymywać Newslettery.
  2.    Warunkiem otrzymania Newsletterów jest podanie przez Użytkownika jego adresu e-mail, poprzez wpisanie go w odpowiednie pole na stronie Serwisu, a następnie dokonanie aktywacji tej Usługi przez uruchomienie linku wysłanego przez Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 1.  Prawa Użytkownika
  2.     Użytkownik Serwisu ma prawo:
  a.    dostępu do treści ogólnych zamieszczonych na Serwisie, w tym artykułów, ogłoszeń i innych informacji dostępnych na stronie;
  b.    otrzymywania Newslettera;
  c.    zarządzania ustawieniami Newslettera;
  d.    dostępu do ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie.
  e.    zamieszczania ogłoszeń w Serwisie;
  f.    zamieszczania artykułów prasowych w Serwisie;
 2. tworzenia Wizytówek.
  5.    Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newsletterów.
 3. Dodawanie artykułów prasowych oraz zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie
 4. Serwis umożliwia dodawanie przez Użytkowników artykułów prasowych oraz ogłoszeń związanych ze środowiskiem studentów prawa.
 5. W związku z zamieszczaniem ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik w zakładce „dodaj ogłoszenie” wypełnia formularz ogłoszenia, znajdujący się pod treścią ogłoszenia, w którym podaje następujące dane Użytkownika:
 6.  imię i nazwisko;
  b.    e-mail.
 7.  Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu ogłoszenia, o którym mowa  w ust. 2 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 8. W związku z dodawaniem artykułu prasowego w Serwisie, Użytkownik w zakładce „dodaj informację prasową” wypełnia formularz artykułu prasowego, w którym podaje następujące dane Użytkownika:
 9. imię i nazwisko;
 10. e-mail.
 11. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu artykułu prasowego, o którym mowa  w ust. 4 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 12. Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu ogłoszenia oraz formularzu artykułu prasowego.
 13. Administrator zatwierdza treść ogłoszenia lub artykułu prasowego zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo moderacji treści ogłoszeń i artykułów prasowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
 14. Publikacji ogłoszeń oraz artykułów prasowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników dokonuje Administrator.

VII.    Materiały
1.    W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość umieszczania Materiałów wyłącznie w sposób zgodny z funkcjonalnościami Serwisu, dostępnymi dla Użytkownika w danej chwili i Regulaminem.
2.    Udostępniając dany Materiał, zgodnie z ust. 1 powyżej Użytkownik oświadcza i zapewnia że:
a)    jest wyłącznym twórcą, wykonawcą, producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem lub do jego udostępnienia w ramach Serwisu;
b)    prawa Użytkownika do Materiału i jego zawartości oraz wszelkich ich elementów nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego udostępnieniu w ramach Serwisu nie wpłynie na uprawnienia Administratora;
c)    Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; Materiał nie będzie obraźliwy;
d)    zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu na skutek ich udostępnienia przez Użytkownika, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
e)    Użytkownik udostępnia Materiał dobrowolnie, a Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z Materiału ani dokonywania innych formalności w tym zakresie.
f)    udostępniony Materiał może być utrwalany, zwielokrotniany, odtwarzany, wyświetlany, udostępniany, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniany za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, układany i porządkowany według różnych kryteriów, łączony z innymi Materiałami do momentu jego usunięcia z Serwisu lub przekazania zakazu korzystania z niego Administratorowi przez uprawnionego;
g)    osoba Użytkownika i / lub udostępnione przez niego Materiały mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich/.
3.    Administrator nie wybiera Użytkowników, chyba że selekcja przewidziana jest wyraźnie w ramach danej funkcjonalności. Administrator nie monitoruje udostępnianych Materiałów ani nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów czy chronionej tajemnicy.
4.    Użytkownik zobowiązany jest do dołożenia należytych starań w celu zapewnienia, aby przekazywany w postaci elektronicznej Materiał był wolny od jakichkolwiek wirusów lub innych podobnych zagrożeń.
5.    Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów, chyba że co innego wynika wprost z Regulaminu.

VIII.    Wizytówki
1.     Serwis umożliwia tworzenie Wizytówki przez Użytkownika.
2.    Wizytówka dostępna jest w wersji bezpłatnej oraz płatnej.
3.    W ramach Wizytówki bezpłatnej Użytkownik może umieścić podstawowe informacje o reprezentowanej przez siebie organizacji, instytucji lub podmiocie.
4.    W ramach Wizytówki płatnej Użytkownik może umieścić podstawowe informacje o reprezentowanej przez siebie organizacji, instytucji lub podmiocie, jak również informacje i materiały dodatkowe, dotyczące zakresu prowadzonej działalności, oddziałów oraz może zamieszczać materiały multimedialne
5. W celu utworzenia Wizytówki w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Administratora podany w zakładce „Kontakt” wiadomość e-mail zawierającą informacje niezbędne do utworzenia wizytówki Użytkownika.     

 1. Płatność za możliwość stworzenia Wizytówki płatnej następuje w sposób zgodny z funkcjonalnościami dostępnymi w ramach Serwisu. Informacja w tym zakresie jest dostępna w ramach Serwisu.
  7.    Użytkownik zapewnia, iż dane podmiotu, dla którego stworzył Wizytówkę są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, a on jest w pełni uprawniony do reprezentowania tego podmiotu w zakresie utworzenia Wizytówki. Do Wizytówek stosują się odpowiednio zapisy Regulaminu o Materiałach.
  8.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w Wizytówkach oraz zasady reprezentacji, poprzez wezwanie Użytkownika do potwierdzenia wymienionych w nich danych za pomocą niezbędnych dokumentów.
  9.    Administrator jest uprawniony do wstrzymania upublicznienia Wizytówki lub jej usunięcia, w przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej lub gdy dane lub potwierdzenie okażą się nieprawdziwe.
 1.  Procedura zgłaszania naruszeń
  1.    W sytuacji gdy zamieszczony Materiał narusza prawa, dobra lub interesy danej osoby lub zagraża takim naruszeniem, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu lub zagrożeniu przez osobę uprawnioną, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu takiego Materiału.
  2.    Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1 jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  a.    zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
  i.    w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, własnoręcznym podpisem;
  ii.    w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, własnoręcznym podpisem,
  b.    zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału.
  c.    zawiadomienie będzie zawierać opis Materiału, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego Materiału;
  3.    Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 2, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał z Serwisu.
  4.    Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, jeśli te złożone pierwotnie nie umożliwią Administratorowi zajęcie się zgłoszeniem.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne, rzetelne i integralne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników wskutek wykorzystania zasobów Serwisu widzianych w przeglądarce internetowej.
 1.  Postępowanie reklamacyjne
  1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora podany w zakładce „Kontakt” zamieszczony na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika stosowaną przez Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4.    Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail Użytkownika, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika adres e-mail.
 1.  Dane Użytkowników
  Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.

XII.    Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
1.    Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 72-godzinnego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
2.    Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3.    Umowa o świadczenie płatnych Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa płatna.
4.     Jeśli Użytkownik korzystał z Usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności w przypadku usług czasowych.
5.    W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo od niej odstąpić.
6.    Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem stosownego formularza zawartego na stronie Serwisu.
7.    Administrator ma możliwość wypowiedzenia Umowy i zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy.
8.    W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

XIII.    Postanowienia końcowe
1.    Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy dokonywaniu Rejestracji w Serwisie.
2.    Administrator zastrzega możliwość wprowadzania do Serwisu materiałów reklamowych. Kwestie sposobu i rodzaju zamieszczanych na Serwisie materiałów reklamowych określone są postanowieniami odrębnych umów zawieranych przez Administratora z reklamodawcami.
3.    Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.


 1.  Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 21 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. Działanie takie nie pozbawi ani nie ograniczy praw nabytych przez Użytkowników Usług płatnych.
  5.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
  6.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.


Załącznik nr 1. Polityka Prywatności

Czytany 29837 razy
Reklama:
Najnowsze