Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 27 marzec 2013 17:00

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r. Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r.:

   ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

   ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

   Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

   ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

   ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

   ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

   ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

   ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

   ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

   ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

   ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

   ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

   ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

   ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,

   ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

   Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

   ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

   ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

   ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

   ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

   ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

   ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

   ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

   ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

   ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

   ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

   ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

   ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

   ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

   ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

   ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

   ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

   ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

   ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawacho wykroczenia,

   ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

   ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

   ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

   ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

   ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

   ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

   ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

   ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

   ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

   ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

   ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowejw województwie.

 

Źródło: http://ms.gov.pl

Czytany 6572 razy
Reklama:
Najnowsze