Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
niedziela, 28 wrzesień 2014 22:00

Udostępnienie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinego dokumentów przez dewelopera Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Udostępnienie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinego dokumentów przez dewelopera © yuri arcurs - fotolia.com

 

Potencjalny nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zyskał z momentem wejścia w życie ustawy deweloperskiej (tj. 29 kwietnia 2012 roku) możliwość zapoznania się z pewnymi informacjami, które dotyczą sytuacji prawno – finansowej dewelopera oraz samego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

  1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. kopią pozwolenia na budowę;
  4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
  5. projektem architektoniczno – budowlanym.


Omawiany przepis w sposób enumeratywny wylicza dokumenty, które winny być przez dewelopera udostępnione potencjalnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stanowiąc jednocześnie rozwinięcie i uszczegółowienie przepisu art. 20 ustawy deweloperskiej odnoszącego się do prospektu informacyjnego.

Żądanie, o którym mowa w przepisie art. 21 ustawy deweloperskiej może być zgłoszone w każdej formie: ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną. Należy zwrócić uwagę, iż deweloper zapewnia jedynie możliwość zapoznania się z dokumentami wymienionymi w omawianej regulacji i to jedynie w lokalu przedsiębiorstwa. Deweloper nie ma zatem obowiązku wydawania kopii dokumentów.

Deweloper powinien umożliwić ewentualnemu nabywcy możliwość zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Obowiązek ten znacznie ułatwia nowelizacja przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, do której odniosłam się w jednym z wpisów na moim bogu: http://deweloperski.com/2014/07/dostep-do-ksiegi-wieczystej-przez-internet/

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „aktualny stan księgi wieczystej” może wprowadzać w błąd. W praktyce bowiem brak jest możliwości stwierdzenia, iż stan danej księgi wieczystej jest aktualny. Dokonywanie wpisów w księdze wieczystej jest bowiem procesem dynamicznym, postępującym z minuty na minutę. W tym kontekście trudno mówić o „aktualnym stanie księgi wieczystej”.

Jeśli chodzi o możliwość zapoznania się z kopią aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIDG, z pomocą deweloperowi przychodzą  funkcjonujące jakiś czas wydruki komputerowe, które może on samodzielnie wygenerować.

Co do kopii pozwolenia na budowę stwierdzić należy, iż obowiązek jej udostępnienia rozciąga się również na tzw. decyzję zmieniającą.

Wątpliwości może budzić w praktyce (i budzi) zakres informacji, jakie ma obowiązek udostępnić deweloper w związku z nałożoną koniecznością udostępnienia ewentualnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami) ustawę stosuje się między innymi do spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego oraz do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Jeśli zatem deweloper prowadzi działalność gospodarczą w jednej z ww. form prawnych i sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, jest obowiązany do udostępnienia sprawozdania finansowego, przy czym chodzi o sprawozdanie za ostatnie dwa pełne lata obrotowe.

Ostatnim z dokumentów, co do których ustawa deweloperska nakłada obowiązek udostępnienia przez dewelopera jest projekt architektoniczno – budowlany, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.,Więcej przeczytasz na blogu http://deweloperski.com/

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

 

Czytany 2231 razy
Reklama:
Najnowsze