Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 16 październik 2012 19:01

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informacje ogólne dla aplikantów © ioannis kounadeas - fotolia.com

Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną.

Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu stażu.

Wysokość stypendium aplikanta apli­kacji ogólnej nie może przekroczyć 70% wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Wysokość stypendium aplikanta sę­dziowskiego i aplikanta prokuratorskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego.

Aplikant aplikacji ogólnej, który ubie­ga się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysłu­gującego mu stypendium do końca mie­siąca następującego po miesiącu, w któ­rym zakończył aplikację ogólną.


Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej jest obo­wiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku sędziego, referendarza sądo­wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora albo zrzekł się stanowiska sędziego.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiązał stosunek pracy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. Odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zapropo­nowanym przez Prokuratora Generalnego, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.

3. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asy­stenta sędziego lub asystenta prokurato­ra.

4. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pra­cy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

 

Aplikant nie ma obowiązku zwrotu sty­pendium, w przypadku:

1. Skreślenia z listy aplikantów z przy­czyn zdrowotnych lub konieczności spra­wowania przez aplikanta samotnie wycho­wującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski.

2. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia z przyczyn zdrowot­nych.

3. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia, za zgodą Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora General­nego.

 

Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypad­kach, umorzyć w całości lub w części, na­leżność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji, zasięga opinii właści­wego prezesa sądu albo właściwego pro­kuratora apelacyjnego.


W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej lub prokuratorskiej otrzymuje wy­nagrodzenie za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej refe­rendarza sądowego.

 

Okres aplikacji wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą upraw­nienia pracownicze, pod warunkiem ukończenia aplikacji.

Aplikant nie może podejmować zatrud­nienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-­dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dzie­dziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i staży, które odbywają aplikanci zgodnie z programem aplikacji ogólnej, sędziowskiej albo prokuratorskiej, spo­śród sędziów i prokuratorów za ich zgodą. Za sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie.

Czytany 7002 razy
Reklama:
Najnowsze