Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 16 październik 2012 18:02

Aplikacja ogólna - podstawowe informacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Aplikacja ogólna - podstawowe informacje © saniphoto - fotolia.com

Jednym z głównych ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura­tury jest prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych są­dów i prokuratury, nabór na aplikację ogólną, sędziowską oraz prokuratorską i jednocześnie wyznacza limity miejsc na te aplikacje.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z 2 etapów:

1.   Testu sprawdzającego wiedzę z po­szczególnych dziedzin prawa.

2. Pracy pisemnej sprawdzającej umie­jętność stosowania argumentacji prawni­czej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów określanego każdego roku przez Ministra Sprawiedliwości.

Test konkursowy oraz zadania w ra­mach pracy pisemnej ze wskazaniem form ich przygotowania opracowywa­ne są przez zespół konkursowy powoła­ny przez Dyrektora Krajowej Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Programowej. Test konkursowy oraz zestaw kazusów podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości. Konkurs przeprowa­dzają komisje konkursowe powoływane przez Ministra Sprawiedliwości na zaopi­niowany przez Radę Programową wnio­sek Dyrektora Krajowej Szkoły spośród osób, których wiedza, doświadczenie zawodowe i autorytet dają rękojmię pra­widłowego przebiegu konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w Krajowej Szkole w Krakowie. Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły, jeże­li wymagają tego względy organizacyjne wynikające z dużej liczby kandydatów, może zarządzić przeprowadzenie testu w wybranych siedzibach sądów apelacyj­nych lub prokuratur apelacyjnych. Prze­bieg testu nadzorują zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w uzgodnie­niu z prezesem sądu apelacyjnego i proku­ratorem apelacyjnym, właściwymi ze wzglę­du na miejsce przeprowadzania testu.

Po przeprowadzeniu konkursu komi­sja konkursowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły listę kwalifikacyjną kan­dydatów na aplikantów aplikacji ogólnej.

O kolejności miejsca na liście kwali­fikacyjnej decyduje suma punktów uzy­skanych przez kandydatów z obu eta­pów konkursu. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej, a jeśli Iiczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich tych kandy­datów umieszcza się na jednym miejscu na wyżej wymienionej liście. W przypad­ku gdy miejsce na liście kwalifikacyjnej, w którym następuje wyczerpanie limitu, zajmuje więcej niż jedna osoba, limit ule­ga podwyższeniu o liczbę osób umiesz­czonych na tym miejscu.

Dyrektor Krajowej Szkoły na podstawie listy kwalifikacyjnej ustala listę kandyda­tów zakwalifikowanych na aplikację ogól­ną zawierającą ich imiona i nazwiska. Na liście tej kandydaci są umieszczeni we­dług kolejności miejsc zajmowanych na liście kwalifikacyjnej, w liczbie odpowia­dającej limitowi przyjęć na aplikację ogól­ną wyznaczonemu w danym roku.

Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w termi­nie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na apli­kację ogólną. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, określa termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej. Zarządzenia to zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program aplikacji ogólnej uchwa­la Rada Programowa Krajowej Szkoły. Aplikant odbywa tę aplikację zgodnie ze szczegółowym programem zajęć i praktyk, opracowanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

Po każdym cyklu zajęć aplikant odbywa wskazane w programie aplikacji praktyki w sądach, prokuraturach i innych insty­tucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z tematy­ką tych zajęć.

Aplikantem aplikacji ogólnej może zostać osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie i ko­rzysta z pełni praw cywilnych i oby­watelskich.
  2. Posiada nieposzlakowaną opinię.
  3. Nie została skazana prawomoc­nym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  4. Przeciwko której nie jest prowadzo­ne postępowanie karne o przestęp­stwo ścigane z oskarżenia publicz­nego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Ukończyła wyższe studia praw­nicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Pol­skiej.
  6. Została umieszczona na liście kwalifikacyjnej.


Po każdym bloku przedmiotowo-te­matycznym obejmującym ww. zajęcia i praktyki, przeprowadzany jest spraw­dzian wiedzy w zakresie umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Oceny sprawdzianu formułowane są w systemie punktowym.

Zajęcia praktyczne w formie warszta­tów, symulacji rozpraw, przeprowadzania czynności i opracowywania decyzji proce­sowych, itp. aplikanci odbywają w siedzi­bie Krajowej Szkoły w Krakowie.

Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora, który służy aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego praktyk, zgodny z progra­mem aplikacji ogólnej.

Na czas odbywania przez aplikan­ta praktyk, Dyrektor Krajowej Szkoły w uzgodnieniu z patronem koordynato­rem, wyznacza aplikantowi patrona każ­dej z praktyk, który zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków. W trakcie praktyki i nie­zwłocznie po jej zakończeniu przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opi­nię wraz z oceną jej przebiegu. W oparciu o ww. opinię patron koordynator sporzą­dza końcową opinię wraz z łączną oceną przebiegu wszystkich praktyk, które odbył aplikant.

Warunkiem ukończenia aplikacji ogól­nej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk obję­tych programem aplikacji.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w termi­nie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikan­tów, z podaniem liczby punktów uzyska­nych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście.

O kolejności miejsca na liście klasy­fikacyjnej aplikantów decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów i praktyk w czasie aplikacji ogólnej. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez aplikantów o kolejności decyduje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianów.

Osoba, która ukończyła aplikację ogól­ną może złożyć wniosek o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów także w kolejnych latach szkoleniowych nie później niż w terminie 3 lat od dnia ukoń­czenia przez nią aplikacji ogólnej. W takim przypadku podstawą ustalenia kolejności umieszczenia na liście jest liczba punktów uzyskanych w trakcie ukończonej przez nią aplikacji ogólnej.

Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje de­cyzję w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską albo prokuratorską, według kolejności umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów do miejsca wyczerpania limitu przyjęć na te aplikacje.

Pierwszy nabór na aplikację ogólną odbył się w 2009 r. i w jego wyniku przyję­to 300 osób, analogiczną liczbę aplikan­tów przyjęto w 2010 r.

Czytany 6620 razy
Reklama:
Najnowsze